Sverigedemokraterna Östergötland | Sverigedemokraterna i Östergötland

Sverigedemokraterna Östergötland

Välkommen till Sverigedemokraterna Östergötland

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

J S S

Jan Svensson

Ordförande

Telefon: 070-961 13 35

Distriktskansliet:
Sverigedemokraterna Östergötland
Vattengränden 14
602 22 Norrköping

Kanslitelefon: 0705-28 71 26

Skicka e-post till oss

 • Rapport från Regionfullmäktige 2018-11-20/21

  Av Darko Mamkovic den 12 februari, 2019
  0

   

  Nu var det dags för mandatperiodens andra fullmäktige som bestod av två dagar.
  Första dagen ägnades helt åt finansplans debatt och Sverigedemokraternas representanter var flitiga i talarstolen. Först ut var en gruppledarrunda där Darko Mamkovic, sverigedemokraternas gruppledare, föredrog ekonomi och förslag på åtgärder som återfinns i vår finansplan.

  En av de åtgärder som Sverigedemokraterna föreslår och som Darko Mamkovic lyfte i talarstolen är att Region Östergötland ska genomföra en riktad analys och utredning av de ökade kostnader som är en direkt konsekvens av nyanlända, asylsökande och tillståndslösa i vårt län.

  Region Östergötlands ekonomi har under de senaste 4 åren försvagats avsevärt och 2019 är första året på över 15 år som regionen kommer att få ett minus resultat. Det är väldigt oroväckande och vi anser att regionen nu måste vända på alla stenar för att lokalisera vart problemen ligger.

  Näst på tur var Richard Svensson som föredrog ekonomi och berättade för fullmäktigeförsamlingen att det ekonomiska bekymmer Region Östergötland nu upplever är något som hela Sverige upplever. För att lösa denna nationella problematik krävs samarbete och diskussioner även men andra regioner och landsting för att tillsammans lokalisera problem och föreslå åtgärder.

  Sist ut att debattera finansplan för Sverigedemokraterna var Jan Svensson som lyfte problematiken med landsbygdstrafiken och de nedlagda linjer som regionen tidigare har lagt ner. Han lyfte vikten av ett framtida gott samarbete i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden för att i framtiden lösa resandemöjligheter för boende på landsbygden.

  Dag 2 inleddes med Regionstyrelsens verksamhetsplan där Sverigedemokraterna genom Darko Mamkovic lyfte ett tilläggsyrkande som innehåller 3 att-satser. Vi föreslog bland annat att man i regionens verksamhetsplan ska inkludera politisk åskådning som diskrimineringsgrund då det finns en hel del fall där man diskriminerats på grund av sin politiska åskådning eller engagemang. Det är inte bara skadligt för demokratin utan även för regionen i stort men framförallt för den enskilda personen. Region Östergötland är regionens största arbetsgivare och Sverigedemokraterna anser att vi skall föregå med gott exempel och ingen i vår verksamhet skall diskrimineras oavsett anledning även politisk åskådning.

  Lite senare på dagen var det dags för motionsbehandling där Sverigedemokraterna hade 3 motioner för behandling som Richard Svensson föredrog i talarstolen.

  Första motionen handlade om ett införande av en personaldag i Region Östergötland för att visa vår uppskattning gentemot alla de som arbetar i regionen. Vi är en väldigt stor region med många medarbetare och vi anser att det är viktigt att regionen i egenskap av arbetsgivare en dag om året visar extra uppskattning till de som sköter det fantastiska dagliga arbete i vår organisation.

  Motion nummer två handlade om att regionen skall ge stärkt stöd till kulturevenemang som gynnar turistnäringen i Region Östergötland. Richard Svensson var uppe och tackade för svaret och poängterade att regionen idag gör mycket kultursatsningar men poängterade att det går att göra mer för att gynna turistnäringen.

  Tredje och sista motionen som Sverigedemokraterna hade till dagens fullmäktige var kanske den viktigaste och handlade om att Region Östergötland skall anordna en demokratidag för att stärka demokratin och öka intresset för regionens verksamhet. Både Richard Svensson och Johnny Karlberg var uppe och försvarade motionen och båda pekade på vikten av att Region Östergötland gynnar demokratin genom att ha en återkommande dag varje år som fokuserar på att gynna demokratin.

  Hela fullmäktige går att se i repris på Region Östergötlands hemsida.

 • Regionfullmäktige den 19-20 juni

  Av Clara Aranda den 22 juni, 2018
  0

  Den 19–20 juni höll regionfullmäktige sina sista sammanträdesdagar för mandatperioden, och det var således dags att debattera partiernas budgetförslag.

  Sverigedemokraternas största budgetsatsning innebär ett tillskott på 150 miljoner kronor för att förbättra vårdpersonalens arbetssituation. Med den satsningen vill vi bland annat avlasta sjuksköterskor och läkare från både administrativt och basalt vårdarbete.

  Vi har lanserat en rad förslag för att förbättra arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. För oss är det exempelvis viktigt att öka vårdpersonalens inflytande över den egna arbetssituationen, samtidigt som vi föreslår insatser för en trygg och säker vårdmiljö där nolltolerans mot hot, våld, samt trakasserier, ska råda.

  Sverigedemokraterna var också det parti som uttryckligen valde att lyfta förbättringsinsatser för den psykiatriska vården i Östergötland, med förslag om brukarstyrd inläggning, psykiatriska akutbilar och suicidpreventiva insatser, som tydliga förslag på uppgraderingar av den befintliga vården.

  Utöver ytterligare resursförstärkningar till hälso- och sjukvården avsatte Sverigedemokraterna likaså 30 miljoner för att stärka upp den regionala landsbygdstrafiken. En satsning vars målsättning är att möta de behov som finns utanför stadskärnan.

  Största fokus under debattens gång handlade dock om den allvarliga kris som hälso- och sjukvården i Östergötland befinner sig i. Sverigedemokraternas gruppledare, Clara Aranda, lyfte behovet av extraordinära insatser i sitt anförande:

  ”Vi är övertygade om att en hållbar politik, som på riktigt kan hantera en djupt problematisk utveckling, måste ske på nationell nivå genom en nationell krishantering.

  Region Östergötland kan inte, och kommer inte att klara av att lösa den här situationen isolerat på regional nivå, det är ett faktum.

  Den nationella politiken är avgörande för utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården, och den är lika avgörande för oss.

  Sverigedemokraterna menar att regioner och landsting runt om i landet måste påverka den nationella politiken genom en rak och tydlig dialog.

  Vi anser därför att Region Östergötland bör inleda ett forum för nationell krishantering. Det krävs för att vi ska vända den negativa trenden och kunna komma till rätta med hälso- och sjukvården i vårt län.

  Vi kan inte vänta på att någon annan ska lösa problemen åt oss, vi måste göra vad vi kan för att påverka framtiden och ta ett övergripande ansvar för att upprätthålla patientsäkerheten och, i högsta möjliga mån, kunna fullfölja vårt viktiga uppdrag som vårdgivare. Det kan vi inte idag.

  Att inleda ett arbete för nationell krishantering bör därför också ligga i samtliga partiers intresse.”

   

  Clara Aranda (SD) i debatt med Kaisa Karro (S).

   

  Sverigedemokraterna tog också upp vikten av att preventiva insatser måste prioriteras högre. Idag ägnar styrande politiker i Region Östergötland all kraft åt att släcka bränder. Vi förde därför fram förslag på flertalet insatser med långsiktig verkan i vårt budgetförslag. Detta eftersom vi är övertygade om att mer hållbara åtgärdsinsatser är rätt väg att gå för att uppnå en effektiv hälso- och sjukvårdsverksamhet som erbjuder en patientsäker och kvalitativ vård.

  En annan viktig faktor som vi valde att belysa är behovet av en sanningsenlig redovisning av de faktiska konsekvenser som det ökade åtagandet av samtliga nyanlända, asylsökande och tillståndslösa har inneburit för Östergötland. Vi menar att det är viktigt att analysera för att bereda oss inför de framtida utmaningar vi står inför.

  I Sverigedemokraternas budgetförslag var vi också tydliga med att beslut om att personer som befinner sig i illegalt i Sverige, och i det här fallet Östergötland, inte ska ha rätt till fullständig hälso- och sjukvård på lika villkor som länets invånare. Vilket styrande majoritet beslutade om i början på mandatperioden.

  Det faktum att hela världens befolkning ska ges rätt att nyttja fullständig hälso- och sjukvård på lika villkor som våra länsinvånare, bara de kan ta sig till Östergötland, är anmärkningsvärt. Den typen av prioritering påvisar styrande majoritets ansvarslösa förhållningssätt till skattemedel, och den nonchalanta syn man har på den allvarliga situationen hälso- och sjukvården i Östergötland befinner sig i.

  En sammanfattande analys av regionfullmäktige är av debatten att döma att Sverigedemokraterna ensamt kan titulera sig som ett verkligt oppositionsparti i Region Östergötland.

  Vi ser fram emot en spännande valrörelse och möjligheten att lyfta vår regionala politik i det fortsatta politiska samtalet.

   

  Sverigedemokraternas parlamentariska grupp vill avslutningsvis passa på att önska alla läsare en trevlig midsommar.

  Vi ses i valrörelsen!

 • Regionfullmäktige den 25 april

  Av Clara Aranda den 1 maj, 2018
  0

  Onsdagen den 25 april var det återigen dags för regionfullmäktige att sammanträda. Inledningsvis hölls en lång debatt gällande årsredovisningen för 2017.

  Sverigedemokraternas gruppledare, Clara Aranda, var således den enda politiska företrädaren som lyfte in perspektiv om invandringens verkliga påverkan och kostnader för sjukvården i Östergötland.

   

  ”Att förneka att trycket på hälso- och sjukvården ökar med anledning av den förda invandringspolitiken i vårt land, är inte att ta ansvar. Det är minst sagt beklagligt att man inte redogör för hur, och i vilken omfattning, det har påverkat hälso- och sjukvården i Östergötland.

  Sverigedemokraterna efterfrågar tydlig redovisning av vilka konsekvenser och i vilken omfattning antalet asylsökande, nyanlända och tillståndslösa har haft på hälso- och sjukvården i Östergötland.

  Vi efterfrågar också en seriös redogörelse av konsekvenser i form av begränsad tillgänglighet och längre väntetider, som det ökade trycket på hälso- och sjukvården i sin tur har skapat.”  Clara Aranda under årsredovisningsdebatten i regionfullmäktige.

   

  Det fanns dock inget visat intresse, hos övriga, för att diskutera de faktiska kostnader och de konsekvenser som är ett resultat av en oansvarig politik som under längre tid har förts på nationell nivå. Debatten visade klart och tydligt att inget annat parti i Region Östergötland är villiga att föra en verklighetsförankrad och realistisk diskussion, då man helt förnekar det faktum att ett kraftig ökat åtagande innebär stor belastning på hälso- och sjukvården.

  Sverigedemokraterna är en ensam röst i sammanhanget, och den rösten behövs. Vi kommer att fortsätta lyfta den här debatten och kräva en sanningsenlig och korrekt analys av samtliga kostnader, för oss är det nämligen en självklarhet att så sker.

  Utöver det faktum att vi tog upp angelägna och viktiga frågeställningar var vi också det parti som hade flest motioner på dagordningen. En av våra motioner fick glädjande också bifall av regionfullmäktige, och det var vår motion om e-petitioner.

  Övriga av våra förslag som behandlades tog upp ämnen som lokala handlingsplaner för suicidprevention, ett stärkt förebyggande arbete för att motverka hudcancer, utreda hästunderstödd terapi som lämplig behandlingsmetod, verka för att utveckla arbetet med äldremottagningar och att tydligt se över samt stärka patientarbetet vid liggande sjuktransport.

  Sverigedemokraterna fortsätter att driva en väl förankrad och bred politik med konkreta förslag för att förbättra Östergötland. Den 19 juni kommer vår budget presenteras och behandlas i regionfullmäktige, i och med det kommer vi att lansera ytterligare åtgärder för att hantera den vårdkris som vi befinner oss i.

 • Pressmeddelande | SD Östergötland presenterar valsedel till regionfullmäktige

  Av Clara Aranda den 25 mars, 2018
  0

  Lördagen den 24 mars ägde Sverigedemokraterna Östergötlands årsmöte rum i Linköping, där valsedel för Region Östergötland spikades och beslut om ny styrelse fattades.

  Ett helt enigt årsmöte ställde sig bakom valberedningens förslag på samtliga punkter.

   

  Sverigedemokraternas valsedel (topp 25) till regionfullmäktige i Östergötland:

   

  1. Clara Aranda, Norrköping

  2. Darko Mamkovic, Norrköping

  3. Richard Svensson, Åtvidaberg

  4. Christina Nilsson, Kinda

  5. Jane Ericsson, Linköping

  6. Jonas Andersson, Linköping

  7. Thomas Jedler, Motala

  8. Göran Hargestam, Valdemarsvik

  9. Lise-Lotte Lindgren, Norrköping

  10. Chris Dahlqvist, Linköping

  11. Robert Cederlund, Norrköping

  12. Jan Svensson, Åtvidaberg

  13. Marcus Lejonqvist, Motala

  14. Helena Dössning, Mjölby

  15. Anne-Sofie Olsson, Finspång

  16. Joakim Gustavsson, Åtvidaberg

  17. Johnny Karlberg, Motala

  18. Benny Sellborn, Norrköping

  19. Klas Ahlberg, Linköping

  20. Johan Tegnert, Ödeshög

  21. Patrik Westlund, Linköping

  22. Sandra Karlsson, Norrköping

  23. Ingvar Våxmo, Norrköping

  24. Kalle Schönke, Motala

  25. Matthias Olofsson, Norrköping

    

  Sverigedemokraternas toppnamn till regionfullmäktige, Clara Aranda, kommenterar:

  ”Jag är oerhört hedrad över att få fortsatt förtroende att representera Sverigedemokraterna i regionfullmäktige. Det är ett ärofyllt och viktigt uppdrag som jag tar på största allvar.

  Idag är vi det tredje största partiet i Region Östergötland och har förvaltat en viktig oppositionell roll sedan valet 2014. 

  Med det väl sammansatta lag som återfinns på vår valsedel står vi starkare än någonsin förut.

  Nu siktar vi in oss på valseger med förhoppning om att bli det största oppositionspartiet efter valet.”

   

   

  Sverigedemokraterna Östergötlands nyvalda styrelse:

   

  Ordförande – Jan Svensson, Åtvidaberg (omval)

  Vice ordförande – Jonas Andersson, Linköping (omval)

  Andre vice ordförande – Clara Aranda, Norrköping (omval)

   

  Ledamöter:

  Chris Dahlqvist, Linköping (omval)

  Göran Hargestam, Valdemarsvik (omval)

  Lise-Lotte Lindgren, Norrköping (omval)

  Marcus Lejonqvist, Motala (omval)

  Jan Petersson, Norrköping (nyval)

   

  Suppleanter:

  Jane Ericsson, Linköping (nyval)

  Christina Nilsson, Kinda (nyval)

  Thomas Jedler, Motala (nyval)

  Anne-Sofie Olsson, Finspång (omval)

   

  Distriktsordförande Jan Svensson kommenterar:

  ”Sverigedemokraterna i Östergötland växer och utvecklas i snabb takt. Nu har vi en stark styrelse med erfarna och duktiga företrädare som kommer att kunna driva styrelsearbetet och det intensiva valrörelsearbetet som ett enat lag.

  Jag är givetvis tacksam över det fortsatta förtroendet att axla ansvaret som distriktsordförande, det är ett stort och viktigt uppdrag.

  Den av årsmötet valda styrelsen skapar, med sin geografiska spridning och mångfacetterade kompetens, alla förutsättningar för valseger i höst. Nu fortsätter vi det viktiga arbetet för ett bättre Sverige. ”

   

  Kontakt:

  ostergotland@sd.se

   

   

   

   

   

 • Pressmeddelande | Kraftiga besparingar inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland

  Av Clara Aranda den 8 mars, 2018
  0

  Med anledning av gårdagens beslut i regionstyrelsen vill Sverigedemokraterna härmed klargöra för vårt ställningstagande. Vår inlämnade protokollsanteckning (regionstyrelsen 2018-03-07) kan därmed läsas nedan.

   

  ”Sverigedemokraterna i Region Östergötland ser med anledning av rådande krissituation ingen annan utväg än att de föreslagna åtgärder som presenteras också genomförs, i den grad det är möjligt.

  Med den här protokollsanteckningen vill vi dock understryka vikten av att underlaget för dokument och handlingar av denna karaktär måste förbättras avsevärt, då vi anser att liggande förslag till beslut lämnar mycket att önska, både när det kommer till information och väntade konsekvenser, vilket är undermåligt, alternativt saknas helt i dokumentet.

  Att Region Östergötland, som så många andra regioner och landsting, befinner sig i en djup kris är givetvis inget som förvånar. Vi börjar på allvar känna av den ansvarslösa politik som regerande partier under flera år har gjort sig skyldiga till, och konsekvenserna av detta är en skrämmande syn. 

  Vi ser tydligt hur välfärden urholkas, vilket det här ärendet som hanteras idag också är ett bevis på. Styrande majoritet har nu ansvar att informera länets invånare, sjukvårdspersonal och patienter om vilka nedskärningar vi står inför, samt vad det kommer att innebära för hälso- och sjukvården i Östergötland.

  Sverigedemokraterna menar att vi på lokal nivå inte längre förmår att lösa den mycket svåra situation vi befinner oss i, det vi behöver nu är en nationell krisplan för svensk hälso- och sjukvård. Vi anser därför att det krävs ett forum för dialog mellan politiska representanter från både regional och nationell nivå. Ett sådant forum bör Region Östergötland ta initiativ till.

  Det är dags att lägga våra partipolitiska agendor åt sidan och lägga allt fokus på att återupprätta den svenska välfärden.”

   

  Clara Aranda – Gruppledare i Region Östergötland 

  Kontakt:

  Clara.aranda@regionostergotland.se