Sverigedemokraterna Östergötland | Sverigedemokraterna i Östergötland

Sverigedemokraterna Östergötland

Välkommen till Sverigedemokraterna Östergötland

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

J S S

Jan Svensson

Ordförande

Telefon: 070-961 13 35

Distriktskansliet:
Sverigedemokraterna Östergötland
Torggatan 4 A 2tr
582 19 Linköping

Kanslitelefon: 0705-28 71 26

Skicka e-post till oss

 • Sammanfattning RF 20/4 2021

  Av Marcus Lejonqvist den 21 april, 2021
  0

  I går var det regionfullmäktiges ordinarie möte. Under nio timmar behandlades ett antal ämnen.

  De flesta interpellationer fick dock flyttas till nästkommande möte i juni. Vi i sverigedemokraterna skulle gärna se en bättre planering så att alla ärenden får plats utan stress. Flera ledamöter från sverigedemokraterna hade förberett interpellationer i mycket viktiga frågor, och svar på dessa hade varit bra att ha innan nästa budgetdebatt.

  Dock hade vi i Sverigedemokraterna många bra inspel och vi var väl förberedda för att kunna möte koalitionen i debatt. Nedan redogör vi för ett axplock av det vi anförde under mötet.

  Richard Svensson tog upp problematiken kring tillgängligheten och hyrläkare. Sedan poängterade Richard Svensson också vilket stort arbete som kvarstår framgent vad gäller kulturutövares svåra situation med färre besökare. Richard tackade vårdpersonalen och övriga som slitit under pandemin.

  Göran Hargestam poängterade att de privata utövarna är viktiga och yrkade avslag på Vänsterpartiets motion om att Region Östergötland ska utlysa klimatnödläge.

  Chris Dahlqvist debatterade mot Julie Tran angående kollektivtrafiken. Chris Dahlqvist yrkade avslag på motionen gällande avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer. Chris Dahlqvist driver frågan i Linköpings Kommun där den har fått stor uppmärksamhet i debatten. Chris Dahlqvist menar att kommunerna själva får välja om de vill införa detta.

  Jan Svensson har skrivit en motion om reklam i kollektivtrafiken, vilken blev väl debatterad. Moderaterna och Kristdemokraterna hade ett tilläggsyrkande som var mycket bra, och gick i samma spår som Jan Svenssons motion. Självklart vitsordade vi Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsyrkande då denna skrivning kompletterar vår motion. Det blev en stor debatt och motionen blev besvarad vilket vi ser som en stor framgång. Jan Svensson har under lång tid arbetat hårt för att övertyga koalitionen om att reklamintäkter behövs för att stärka den ekonomiska situationen för kollektivtrafiken. Speciellt nu när kollektivtrafiken beräknas minska i framtiden.

  Christina Nilsson har skrivit en motion om brukarstyrd inläggning som hon föredrog. Motionen tog väl emot och funktionen finns redan i viss mån, vilket gav ett positivt bemötande från mötet. Christina Nilsson är väl insatt i ämnet och gav mycket bra synpunkter. Även detta en stor framgång för Sverigedemokraterna.

  När vi summerar gårdagens möte så är det tydligt att Sverigedemokraterna går framåt i regionpolitiken och att vi får större och större inflytande. Detta på grund av allt slit och hårt jobb som vi gör.

 • Pressmeddelande – Låt vårdpersonal slippa förmånsbeskattning under krisen 2020-05-18

  Av Darko Mamkovic den 18 maj, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in två nämndinitiativ till regionstyrelsen med förslag på åtgärder som förenklar vårdpersonalens situation under rådande omständigheter med Covid-19.

  Covid- 19 och dess spridning har inneburit en enorm arbetsbelastning och press för vår sjukvårdspersonal. Personalens vardag har kommit att bli en vardag av stress, långa arbetsdagar och övertid.

  Allmänheten har inkommit med många positiva och goda initiativ för vårdpersonalen som exempelvis matlådor och skjuts till och från arbetet. Det finns även möjlighet för oss som arbetsgivare att underlätta för vårdpersonalen genom att erbjuda vissa förmåner som exempelvis fri parkering med mera.

  Tyvärr sätter förmånsbeskattningen stopp för våra möjligheter att göra dessa satsningar eftersom vårdpersonalen då får en ökad skattekostnad. Av den anledningen föreslår vi regionstyrelsen att författa en hemställan till finansdepartementet i syfte att uppnå en slopad förmånsbeskattning av sjukvårdspersonal under covid-19 pandemin.

  Till dess att regeringen förändrar reglerna kring förmånsbeskattning föreslår vi även Regionstyrelsen att införa möjligheten för våra anställda att få fri parkering under covid-19 samt att se över möjligheten att även möjliggöra fri parkering på de parkeringsplatser som vi inte äger.

  Vi föreslår även att vi som region skall äska medel av regeringen för de ökade kostnader som ett införande av fri parkering innebär för oss som region när denna pandemi är över.

  Sverigedemokraterna i Region Östergötland hoppas att regeringen snarast möjligt förändrar regelverket kring förmånsbeskattning så vi som arbetsgivare kan förbättra situationen för de som arbetar dagligen med att rädda våra innevånares liv.

 • Regionfullmäktige 20-21/11 2019

  Av Marcus Lejonqvist den 1 december, 2019
  0

  Då var det dags för årets sista regionfullmäktige där framförallt finansplanen behandlades.

  Detta fullmäktige är uppbyggt av två dagar, varav första dagen är avsedd för finansplan och dag två av övriga ärenden.

  Dag 1 inleddes med information för att sedan påbörja en gruppledarrunda där samtliga gruppledare föredrar sina finansplaner. Darko Mamkovic (SD) började sitt anförande med att förklara att vi har fått ökade vårdköer, skattehöjning, kraftiga besparingar, brist på personal och en arbetslöshet som är bland det högsta i EU, allt detta under en högkonjunktur. Socialdemokratin har nu slut på verktyg i sin verktygslåda och deras år i styret har nu passerat sitt bäst före datum. I Sverigedemokraternas finansplan så kan man återse liknande förslag som i budgeten med vissa undantag. Vi föreslår i denna finansplan en skattesänkning mot budgetens beslutade skatte med 20 öre, vi föreslår även satsningar till vårdpersonal som inte fanns med i vår senaste budget. Hela Darkos anförande, tillsammans med hela fullmäktige går att se på region Östergötlands hemsida eller på deras Youtubekanal.

  Återigen var det Sverigedemokraternas förslag om reklam inom Östgötatrafiken som väckte uppmärksamhet och som diskuterades mest under Regionfullmäktige. Personer från nästan samtliga partier var uppe och kritiserade de siffror vi hade presenterat i vår finansplan, utan att ha någon som helst fakta bakom. Darko Mamkovic tog replik vid flertalet tillfällen för att informera om de siffror vi hade och att vi med samråd med reklambyråer och andra företag har fått fram gedigen information med prisförslag och utifrån det också kunnat göra ett verklighetsförankrat förslag. Ingen av de andra partierna hade gjort någon som helst utredning innan fullmäktige utan flosklerna irrade runt i rummet, liknande budgetdebatten.

  Näst på tur att hålla anförande i finansplansdebatten för Sverigedemokraterna var Jan Svensson som höll ett anförande kopplat till sin roll som ledamot i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Anförandet förklarade situationen i Regionen idag och vad som kommer eller måste förbättras inom Östgötatrafiken och våra stambanor för att ha en hållbar kollektivtrafik i Östergötland med goda kommunikationer med Kalmar och Västervik.

  Sist ut för Sverigedemokraternas grupp var Richard Svensson som förklarade att ha när nöjd att vi nu kan presentera en finansplan med en skattesänkning när majoriteten väljer att höja skatten. En ökning av skatten förbättrar inte situationen vi står inför utan kan istället bidra till att företag väljer att söka sig härifrån vilket hämmar både tillväxt och ekonomin i Östergötland. Richard anförde också vår satsning på vårdpersonal som oerhört viktig eftersom det är deras ovärderliga arbete som gör att Regionen trots ekonomiska svårigheter har hälso- och sjukvård i väldigt hög kvalité.

  DAG 2

  Dag 2 inleddes med övriga ärenden. Vid ärende 6 som handlar om kulturplan för Östergötland så tog Darko Mamkovic ordet för att föredra Sverigedemokraternas ganska gedigna ändringsyrkande på kulturplanen.

  Sverigedemokraternas ändringsyrkande handlar om att inkludera snarare än nedprioritering. Vi valde att plocka bort vissa rubriker och stycken i dokumentet som pekar ut vissa grupper i samhället för att istället ha en kulturplan som inkluderar alla i samhället oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning. Vikten av att främja svenskt och framförallt Östgötskt kulturliv är av största vikt och något som också lyfts fram i det ändringsförslag vi har. Ändringsförslaget innehåller fem ändringspunkter samt 3 punkter som skall tas bort.

  Under ärende 10 klimatfärdplan så yrkade Sverigedemokraterna bifall till moderaternas förslag om att ändra det stycke som handlar om tjänsteresor. I klimatfärdplanen så skriver man att inga tjänsteresor med privat bil skall göras, vi menar att det är ohållbart att göra en sådan skrivelse då situationer kan uppstå där privat bil är enda alternativet.  Förslaget är istället att tjänsteresor med privat bil skall minimeras.

  Christina Nillson (SD) var uppe och anförde sin inlämnade och behandlade motion. Förlaget var att motionen skulle anses vara besvarad, något som Christina ansåg vara beklagligt då förslaget som motionen lyfter fram infördes efter det att motionen var inlämnad. Praxis bör ändå vara att bifalla de motioner där förslagen införs efter att motionen lämnas in. Motionen handlar om införa äldre mottagningar i vårdcentraler, i detta fall Kinda vårdcentral. Äldre mottagningar kan både möta och tillgodose de behov som äldre och multisjuka har eftersom både kompetens och resurser finns i större om sträckning än hos en vanlig vårdcentral.

  Hela regionfullmäktige, samtliga anföranden och repliker finns att se på Region Östergötlands hemsida.

 • Regionfullmäktige 18/19-06-19

  Av Marcus Lejonqvist den 20 juni, 2019
  0

  Då var det dags för regionfullmäktige och budgetdebatt.
  Första dagen av två skulle primärt handla om budgetdebatten och övriga beslut och interpellationer togs dag 2.

  Dag 1 inleddes med en gruppledarrunda där Sverigedemokraternas gruppledare Darko Mamkovic framförde Sverigedemokraternas budget och poängterade både problem men även de lösningar vi föreslår i vår budget. Darko var tydlig med att den demografiska utvecklingen som övriga partier skyller våra ekonomiska problem på inte är det primära problemet utan till stor del är importerad demografi. För att ge fog för sitt anförande citerade Darko en moderat riksdagsledamot som tydligt markerar att den åldrande befolkningen skulle vara anledningen till våra ekonomiska underskott är en myt och något som inte stämmer. Den kraftiga ökningen av befolkning som skett under väldigt kort tid har påfrestat sjukvården i den utsträckningen att vi nu måste vända på alla stenar för att vända vårt negativa resultat. På Darkos anförande fick han flertalet repliker eftersom de andra partierna gärna vill prata om sverigedemokraternas budget istället för sina egna.

  Nästa Sverigedemokrat som var uppe i talarstolen var Jan Svensson som ägnade sitt anförande åt de satsningar vi har inom trafikområdet i budgeten. Den absolut främsta satsningen handlar om reklam inom Östgötatrafiken, något som ger en intäkt på 300 miljoner kronor. Många av de andra partierna hade i tidigare anförande och replikskiften kritiserat oss för att inte ha koll på siffror och påstår att dessa 300 miljoner kronor inte går att få tag på. Jan Svensson höll då upp papper ifrån både reklamföretag samt andra kommuner som infört just reklam och förklarade ingående hur mycket vi kan få per reklamplats och per fordon. Jan Svensson framförde till fullmäktige väldigt ingående hur mycket vi kan tjäna på just reklamintäkter.

  Näst på tur var Richard Svensson att hålla anförande och ägnade sitt anförande åt att poängtera regionens svåra ekonomiska situation och påpekade att det nu krävs ett tydligt politiskt ledarskap som är villig att ta obekväma men nödvändiga politiska beslut för att vända denna situation. Han påpekade att Sverigedemokraterna föreslår flera förslag för att inte behöva göra den enorma skattehöjning som koalition för Östergötland föreslår på 85 öre per skattekrona. Vi förslår bland annat reklam på fordon, saneringsrobotar som minskar multiresistenta bakterier samt minskar vårdrelaterade infektioner, vi föreslår minskade tolkkostnader och en egen bemanningspool för att både förbättra medarbetarnas arbetsmiljö samt öka attraktiviteten till regionen.

  Sista Sverigedemokraten som höll anförande angående budgeten var Jane Ericsson som gjorde sin debut i talarstolen och ägnade sitt anförande åt de förbättringar vi föreslår för de äldre. Hon påpekade att det känns tråkigt att de styrande skyller hennes och de andra äldre på regionens situation eftersom det var de äldre som byggde upp och utvecklade den sjukvården vi har i Sverige. Hon lyfte upp befolkningsökningen och nämnde att det tog Sverige 35 år att öka från 8 till 9 miljoner invånare men nu under 2000-talet så har vi redan ökat med drygt 1.5 miljoner och att detta påfrestat sjukvården avsevärt. Den sjukvård som vi bedriver i Sverige och Östergötland är inte byggt för att hantera den kraftiga ökning av patienter som detta har medfört vilket har inneburit stänga vårdplatser och kraftigt ökade vårdköer. Hon lyfte upp vårt förslag angående äldremottagningar på vårdcentraler som ett steg i att förbättra sjukvården för de äldre i regionen. Genom att införa äldremottagningar så kan man säkerställa att de äldre får den vård de behöver då de läkare och sjuksköterskor som arbetar där har bred kunskap angående sjukvård för äldre och multisjuka.

  Dag 2 inleddes med interpellationer.
  Sverigedemokraterna hade en interpellation inlämnad av Jan Svensson där han ställde en fråga om vad man planerar att göra för att säkerställa att tjust- och stångådalsbanan kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt i framtiden. Idag så är banorna väldigt eftersatta och tågen behöver förnyas. Detta medför till att väldigt många avgångar ställs in och i de fall de ställs in så kan biljetter inte köpas eller kontrolleras på ersättningsbussarna samtidigt som ingen statistik förs på dessa ersättningsbussar. Detta är inte hållbart och regionen måste agera som en drivkraft i dessa frågor tillsammans med Kalmar att trycka på Trafikverket i upprustning av just denna stambana. Jan Svensson höll ett långt och informativt anförande om problematiken och vad som behöver göras.

  Sverigedemokraternas budget finns att läsa på vår hemsida och samtliga anföranden och replikskiften finns att se i sin helhet på Region Östergötlands hemsida samt regionens youtubekanal.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Rapport från Regionfullmäktige 2018-11-20/21

  Av Darko Mamkovic den 12 februari, 2019
  0

   

  Nu var det dags för mandatperiodens andra fullmäktige som bestod av två dagar.
  Första dagen ägnades helt åt finansplans debatt och Sverigedemokraternas representanter var flitiga i talarstolen. Först ut var en gruppledarrunda där Darko Mamkovic, sverigedemokraternas gruppledare, föredrog ekonomi och förslag på åtgärder som återfinns i vår finansplan.

  En av de åtgärder som Sverigedemokraterna föreslår och som Darko Mamkovic lyfte i talarstolen är att Region Östergötland ska genomföra en riktad analys och utredning av de ökade kostnader som är en direkt konsekvens av nyanlända, asylsökande och tillståndslösa i vårt län.

  Region Östergötlands ekonomi har under de senaste 4 åren försvagats avsevärt och 2019 är första året på över 15 år som regionen kommer att få ett minus resultat. Det är väldigt oroväckande och vi anser att regionen nu måste vända på alla stenar för att lokalisera vart problemen ligger.

  Näst på tur var Richard Svensson som föredrog ekonomi och berättade för fullmäktigeförsamlingen att det ekonomiska bekymmer Region Östergötland nu upplever är något som hela Sverige upplever. För att lösa denna nationella problematik krävs samarbete och diskussioner även men andra regioner och landsting för att tillsammans lokalisera problem och föreslå åtgärder.

  Sist ut att debattera finansplan för Sverigedemokraterna var Jan Svensson som lyfte problematiken med landsbygdstrafiken och de nedlagda linjer som regionen tidigare har lagt ner. Han lyfte vikten av ett framtida gott samarbete i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden för att i framtiden lösa resandemöjligheter för boende på landsbygden.

  Dag 2 inleddes med Regionstyrelsens verksamhetsplan där Sverigedemokraterna genom Darko Mamkovic lyfte ett tilläggsyrkande som innehåller 3 att-satser. Vi föreslog bland annat att man i regionens verksamhetsplan ska inkludera politisk åskådning som diskrimineringsgrund då det finns en hel del fall där man diskriminerats på grund av sin politiska åskådning eller engagemang. Det är inte bara skadligt för demokratin utan även för regionen i stort men framförallt för den enskilda personen. Region Östergötland är regionens största arbetsgivare och Sverigedemokraterna anser att vi skall föregå med gott exempel och ingen i vår verksamhet skall diskrimineras oavsett anledning även politisk åskådning.

  Lite senare på dagen var det dags för motionsbehandling där Sverigedemokraterna hade 3 motioner för behandling som Richard Svensson föredrog i talarstolen.

  Första motionen handlade om ett införande av en personaldag i Region Östergötland för att visa vår uppskattning gentemot alla de som arbetar i regionen. Vi är en väldigt stor region med många medarbetare och vi anser att det är viktigt att regionen i egenskap av arbetsgivare en dag om året visar extra uppskattning till de som sköter det fantastiska dagliga arbete i vår organisation.

  Motion nummer två handlade om att regionen skall ge stärkt stöd till kulturevenemang som gynnar turistnäringen i Region Östergötland. Richard Svensson var uppe och tackade för svaret och poängterade att regionen idag gör mycket kultursatsningar men poängterade att det går att göra mer för att gynna turistnäringen.

  Tredje och sista motionen som Sverigedemokraterna hade till dagens fullmäktige var kanske den viktigaste och handlade om att Region Östergötland skall anordna en demokratidag för att stärka demokratin och öka intresset för regionens verksamhet. Både Richard Svensson och Johnny Karlberg var uppe och försvarade motionen och båda pekade på vikten av att Region Östergötland gynnar demokratin genom att ha en återkommande dag varje år som fokuserar på att gynna demokratin.

  Hela fullmäktige går att se i repris på Region Östergötlands hemsida.