Sverigedemokraterna Östergötland | Sverigedemokraterna i Östergötland | Sida 2

Sverigedemokraterna Östergötland

Välkommen till Sverigedemokraterna Östergötland

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

J S S

Jan Svensson

Ordförande

Telefon: 070-961 13 35

Distriktskansliet:
Sverigedemokraterna Östergötland
Vattengränden 14
602 22 Norrköping

Kanslitelefon: 0705-28 71 26

Skicka e-post till oss

 • Pressmeddelande | Kraftiga besparingar inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland

  Av Clara Aranda den 8 mars, 2018
  0

  Med anledning av gårdagens beslut i regionstyrelsen vill Sverigedemokraterna härmed klargöra för vårt ställningstagande. Vår inlämnade protokollsanteckning (regionstyrelsen 2018-03-07) kan därmed läsas nedan.

   

  ”Sverigedemokraterna i Region Östergötland ser med anledning av rådande krissituation ingen annan utväg än att de föreslagna åtgärder som presenteras också genomförs, i den grad det är möjligt.

  Med den här protokollsanteckningen vill vi dock understryka vikten av att underlaget för dokument och handlingar av denna karaktär måste förbättras avsevärt, då vi anser att liggande förslag till beslut lämnar mycket att önska, både när det kommer till information och väntade konsekvenser, vilket är undermåligt, alternativt saknas helt i dokumentet.

  Att Region Östergötland, som så många andra regioner och landsting, befinner sig i en djup kris är givetvis inget som förvånar. Vi börjar på allvar känna av den ansvarslösa politik som regerande partier under flera år har gjort sig skyldiga till, och konsekvenserna av detta är en skrämmande syn. 

  Vi ser tydligt hur välfärden urholkas, vilket det här ärendet som hanteras idag också är ett bevis på. Styrande majoritet har nu ansvar att informera länets invånare, sjukvårdspersonal och patienter om vilka nedskärningar vi står inför, samt vad det kommer att innebära för hälso- och sjukvården i Östergötland.

  Sverigedemokraterna menar att vi på lokal nivå inte längre förmår att lösa den mycket svåra situation vi befinner oss i, det vi behöver nu är en nationell krisplan för svensk hälso- och sjukvård. Vi anser därför att det krävs ett forum för dialog mellan politiska representanter från både regional och nationell nivå. Ett sådant forum bör Region Östergötland ta initiativ till.

  Det är dags att lägga våra partipolitiska agendor åt sidan och lägga allt fokus på att återupprätta den svenska välfärden.”

   

  Clara Aranda – Gruppledare i Region Östergötland 

  Kontakt:

  Clara.aranda@regionostergotland.se

 • Regionfullmäktige den 14 februari

  Av Marcus Lejonqvist den 22 februari, 2018
  0

  Onsdagen den 14 februari var det dags för årets första regionfullmäktige. På dagordningen finns många viktiga ärenden.

  På sammanträdet så skulle ett förslag om varvade talarlistor införas, vilket innebär att fullmäktigeledamöter får ordet baserat kön.
  Detta är något som vi i Sverigedemokraterna motsatt oss och i en följd av att Clara Aranda (SD) samt moderaterna har lämnat in artiklar och visat sitt missnöje mot införandet så lades detta på is och något test av varvade talarlistor infördes inte på fullmäktige.

  Sammanträdet började med en lång informationsdragning från revisionens ordförande där fullmäktige fick information angående de revisionsrapporter som revisionen arbetat fram. Revisionsrapporterna påpekade både vad som görs bra i regionen men även brister och förbättringspotential.

  Bredbandsstrategin var ett viktigt och nödvändigt beslut som fullmäktige behandlade under sammanträdet.
  I bredbandsstrategin så lyfter man målet med bredband i hela Östergötland både från stad till landsbygd.

  Sverigedemokraterna hade fyra motioner under sammanträdet som samtliga bordlades till nästkommande sammanträde.
  Den första motionen pekar på hudcancer som har kommit att bli den vanligaste cancerformen i Sverige med över 10 000 drabbade under 2015.
  Motionen är skriven av Clara Aranda och förslaget Clara Aranda lyfter i motionen handlar om Region Östergötland skall ta fram en broschyr som informerar unga om risken med solande samt hur och när man söker vård för att få fler att söka vård i tid.

  Den andra motionen är skriven av Christina Nilsson SD och lyfter förslag om att införa särskilda äldrevårdsmottagningar i Region Östergötland.
  På grund av att vi blir allt äldre så ökar också kraven på primär- och akutvården. Ett införande av äldrevårdsmottagningar skulle kunna avlasta vården i övrigt.

  Den tredje motionen som fanns på dagordningen var även den en motion skriven av Clara Aranda som lyfter problematiken med att man i vissa fall har två patienter liggandes i samma sjuktransport. Det här kan komma att påverka patientsäkerheten och motionären lyfter tre förslag i motionen.

  Den sista motionen inlämnad av Sverigedemokraterna var en motion om att införa hästunderstödd terapi.
  Detta är något som redan finns i form av habilitering, psykiatri samt neurologi. Det finns även forskning och studier på området som pekar på väldigt positiva resultat när man använt sig av hästar inom vården.

  Utöver dessa motioner så anmäldes och lämnades det in ytterligare 11 motioner från Sverigedemokraterna under sammanträdet.
  Dessa kommer nu att beredas för att behandlas i fullmäktige senare under året.

 • Kandidera till distriktet

  Av Admin den 22 december, 2017
  0

  Årsmötesperioden för distrikt i Sverigedemokraterna är den 1 mars till den 31 mars . Under årsmötet kommer även valkonferens att hållas, med fokus på att fastställa valsedel för Sverigedemokraterna rörande val till Östergötlands regionfullmäktige.

  Inför årsmötet och valkonferensen tar SD Östergötland valberedning emot nomineringar till förtroendeuppdrag samt förslag rörande fastställandet av valsedeln, men sista datum för att inkomma med dessa är den 1 januari. Förtroendeuppdrag som det går att nominera till inkluderar de som inryms inom styrelse och revision.

  Nomineringar och förslag kopplat till valberedningens arbete inför årsmötet ska inkomma till valberedningens ordförande/sammankallande Jacob Hagnell, genom att e-posta till valberedning.ostergotland@sd.se.

 • Regionfullmäktige den 20-21 november

  Av Clara Aranda den 1 december, 2017
  0

  Tisdagen den 20 november inleddes första sammanträdesdagen av två i regionfullmäktige. Dagen ägnades till stora delar åt finansplansdebatt. Sverigedemokraternas prioriteringsområden var helt i linje med de tidigare förslag som vi presenterat i vår senaste budget för Region Östergötland.

  Vi fortsätter således att prioritera hälso- och sjukvården, där vi ser rätt använd kompetens och avlastning av vårdpersonal som ett av våra absolut viktigaste områden. Detta för att komma till rätta med arbetssituationen för våra vårdmedarbetare och samtidigt effektivisera verksamheten genom att läkare och sjuksköterskor får mer tid till patientnära arbete. På så sätt kan vi också erbjuda en god arbetsmiljö och garantera patientsäkerheten.

  Patientnämnden tilldelades likaså resurser för att, på ett bättre sätt, kunna utöka möjligheten till fler telefontider och underlätta för den administrativa hanteringen. Nämnden har ett otroligt viktigt ansvar och vår mening är att det finns behov av att kunna möta fler patienter och, i större utsträckning, utföra det viktiga uppdrag som ligger under patientnämndens ansvar.

  Ett ytterligare prioriterat område som vi finansierat i vår finansplan är försöksverksamhet med äldremottagningar inom primärvården.

  Patientgruppen multisjuka äldre, en patientgrupp med stora vårdbehov, växer. Därför krävs en mer anpassad vård som kan möta detta. Äldremottagningar inom primärvården kommer i sin tur innebära att vi kan avlasta andra vårdinstanser och minska det totala antalet inläggningar. Med anledning av detta vill Sverigedemokraterna därför inrätta en försöksverksamhet där man prövar metoden äldremottagningar inom hälso- och sjukvården.

  ”Vi menar att Region Östergötland ska ge multisjuka och svaga äldre en vård av högsta kvalitet. Inget annat är godtagbart.” – Clara Aranda

   

   

  En annan fråga som vi ansåg vara viktig att lyfta i vår finansplan var förbättringsbehov när det kommer till preventivt arbete för att motverka hudcancer, en av de vanligaste cancerformerna i Sverige idag. Där vårt förslag var att inrätta lämplig form av upplysning i länets högstadieskolor. På så sätt kan man öka den allmänna kunskapen för säkert solande och skapa bättre förutsättningar för tidig upptäckt av cancerogena hudförändringar. Det innebär i sin tur att vi aktivt kan förhindra ett insjuknande och också rädda liv.

  För mer information går det bra att ta del av vår finansplan i sin helhet här.

  Tolv motioner inlämnade av Sverigedemokraterna behandlades även under sammanträdesdagarna, vilka var följande:

  MHFA – Första hjälpen vid psykisk ohälsa – Motionär: Clara Aranda (SD)

  Uppföljning av sjukhusvistelse – Motionär: Clara Aranda (SD)

  Informationspärm för förbättrad patientdelaktighet – Motionär: Clara Aranda (SD)

  Digitala lösningar för regionfullmäktiges sammanträden – Motionär: Clara Aranda (SD)

  Genomför en behovsanalys av endometriosvården – Motionär: Clara Aranda (SD)

  Akut terapi – Motionär: Clara Aranda (SD)

  Ge konstnärer möjlighet att ställa ut sin konst i våra lokaler – Motionär: Richard Svensson (SD)

  Förbättrade friskvårdsmöjligheter – Motionär: Clara Aranda (SD)

  Informationskampanj för att minska vårdköerna – Motionär: Clara Aranda (SD)

  Utöka den anropstyrda trafiken – Motionär: Richard Svensson (SD)

  Inför riktade enkätundersökningar – Motionär: Richard Svensson (SD)

  Mest glädjande var det gehör vi fick för vår motion gällande informationskampanj för att minska vårdköerna. Sverigedemokraterna har likaså länge arbetat för att Region Östergötland ska genomföra en behovsanalys av endometriosvården och nu börjar fler partier att ställa sig bakom den idén. Efter den debatt som ägde rum kring motionen kan vi dra slutsatsen att en framtida behovsanalys inom området, med största sannolikhet, kommer att genomföras.

  Flera av våra ledamöter i fullmäktige var aktiva under debatterna och visade klart och tydligt att vi är mångfasetterade och seriösa i vårt politiska arbete. Vi lämnade också in ytterligare motioner vilka var följande:

  Påverkansarbete för ett lokalt suicidpreventivt arbete i Östergötlands samtliga kommuner – Motionär: Clara Aranda

  E-petitioner i Region Östergötland – Motionärer: Clara Aranda och Richard Svensson

   

  Avslutningsvis önskas samtliga läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 • Regionfullmäktige den 4 oktober

  Av Clara Aranda den 6 oktober, 2017
  0

  Onsdagen den 4 oktober var det dags för regionfullmäktige att samlas. Tre motioner och en interpellation från Sverigedemokraterna behandlades vid detta sammanträde.

  Den första motionen var förslag om att Region Östergötland närmare ska utreda huruvida brukarstyrd inläggning inom psykiatrin kan implementeras i utvalda verksamheter.

  Brukarstyrd inläggning har visat sig ha mycket positiva resultat och kan både avlasta akutmottagningar och förbättra omhändertagandet av personer med självskadebeteende, som idag är mycket kritiserat.

  Dessvärre valde majoriteten att avslå förslaget, och visar heller inte något intresse för att vara en del i utvecklingen av nya arbetssätt inom psykiatrin. 

  ”Vi menar att det är dags för Region Östergötland att sluta stå vid sidan av och titta på, vi ska vara en del i det nödvändiga utvecklingsarbetet av den psykiatriska vården. Idag är vi bara försiktiga åskådare.

  Låt oss ändra på det!”  – Clara Aranda

   

  I den andra motionen som behandlades tog Sverigedemokraterna upp vikten av god dialog med våra medarbetare inom hälso- och sjukvården.

  Den problematik som vi idag ser, med stress och försämrad arbetsmiljö, måste hanteras och mötas med rätt insatser. Vår mening är således att det är just personalen som har de bästa kunskaperna om vilka insatser som kan vara avgörande och bidra till förbättringar. Därför måste politiken börja lyssna till medarbetarna.

  Den befintliga dialogen som sker idag sker mellan chefer, politiska företrädare, tjänstemän och fackliga representanter. Sverigedemokraterna föreslog därför ett komplement där Region Östergötland ska inrätta en medarbetardialog under regionstyrelsen, där politiska företrädare kan möta och föra dialog direkt med vårdpersonalen.

  Dock valde styrande majoritet och övriga partier att inte stödja förslaget, vilket påvisar en ganska oroväckande ovilja att lyssna och verka för ett betydligt mer förankrat åtgärdsarbete.

   

  Den sista motionen som behandlades vid sammanträdet var Sverigedemokraternas motion om att Region Östergötland ska utreda huruvida det är möjligt att införa screening av tjock- och ändtarmscancer. Vilket är en rekommendation från Socialstyrelsen, då det, med screening, går att minska dödligheten av den här typen av cancer med hela 15 procent.

  Sverigedemokraterna anser att Region Östergötland bör ta hänsyn till pågående studie och stå redo att agera när resultatet kan analyseras. Vilket motionsförslaget också skulle innebära.

  Eftersom förslaget inte fick stöd kommer Sverigedemokraterna följa upp frågan och avvakta ett agerande från majoritetens sida.

  Sverigedemokraterna hade likaså en interpellation gällande vårdcentralen i Kisa. Partiets ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Christina Nilsson, poängterade vikten av att översyn av löneläget även bör ske för sjuksköterskorna. Hon påpekade likaså att arbetsmängd och arbetsglädje är viktiga faktorer för att medarbetarna ska trivas.

  ”Det är förmodligen ett flertal samverkande faktorer som behövs för att få en fungerande vårdcentral och när man läser svaret här låter det faktiskt som vi är på väg framåt vilket känns mycket glädjande.

  För oss Kindabor är vårdcentralen viktig så vi kommer att hjälpa till med att hålla frågan levande. Vi hoppas naturligtvis att alla pusselbitar kommer att falla på plats inom rimlig tid.” – Christina Nilsson 

   

  Nästa sammanträde äger rum den 21-22 november. Vid dessa sammanträdesdagar ska Sverigedemokraternas förslag på finansplan behandlas och likaså 11 av våra motioner.

  Utöver det har tre ytterligare motioner lämnats in för behandling, vilka är följande:

  Hästunderstödd terapi – Motionär: Clara Aranda

  Stärk det förebyggande arbetet för att motverka hudcancer – Motionär: Clara Aranda

  Stärk patientsäkerheten vid liggande sjukvårdstransport – Motionär: Clara Aranda