Sverigedemokraterna Östergötland | Sverigedemokraterna i Östergötland | Sida 3

Sverigedemokraterna Östergötland

Välkommen till Sverigedemokraterna Östergötland

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

J S S

Jan Svensson

Ordförande

Telefon: 070-961 13 35

Distriktskansliet:
Sverigedemokraterna Östergötland
Vattengränden 14
602 22 Norrköping

Kanslitelefon: 0705-28 71 26

Skicka e-post till oss

 • Regionfullmäktige den 20-21 juni

  Av Clara Aranda den 24 juni, 2017
  0

  Innan sommaruppehållet sammanträder regionfullmäktige i två dagar. I vanlig ordning ägnades den första dagen, i största del, åt att debattera majoritetens och oppositionens framlagda budgetförslag.

  Sverigedemokraterna i Region Östergötland presenterade ett budgetförslag med ett mycket tydligt fokusområde – att vårdpersonalens arbetssituation måste förbättras avsevärt.
  Sverigedemokraternas gruppledare, Clara Aranda, tog i sitt budgetanförande upp det faktum att vi nu har sett tydliga framgångar med utökad vårdnära service, vilket också överensstämmer med de metoder för avlastning, och rätt använd kompetens, som Sverigedemokraterna länge har arbetat för. 

  ”Idag är det vårdpersonalen som bär upp hälso- och sjukvården, som sliter och kämpar för att upprätthålla en patientsäker vård, i den mån det är möjligt.
  Stress, överbelastning och en mycket pressad arbetssituation är verklighet för många anställda. Vi vill ändra på det, och det vill vi göra nu.
  Därför väljer vi att avsätta 20 miljoner kronor för att Region Östergötland ska påbörja en prioriterad rekrytering av vårdservicepersonal och vårdadministratörer.
  Med den satsningen kommer läkare och sjuksköterskor kunna avlastas, och i sin tur utföra just dom specifika uppgifter som kräver särskild yrkesprofession. ” Clara Aranda, i sitt budgetanförande.

  Utöver flera riktade satsningar för en förbättrad arbetssituation har Sverigedemokraterna även budgeterat för att stärka det proaktiva arbetet med VRI, vårdrelaterade infektioner.
  Clara Aranda tog, i sitt anförande, upp vikten av att komma till rätta med VRI, som idag innebär en mycket stor kostnad för Region Östergötland. Det proaktiva arbetet med VRI är därmed också ett som Sverigedemokraterna valt att lägga stärkt fokus på i sitt budgetförslag, där satsningar som kompetensförsörjning, digitala lösningar för en säker vård och förbättrade rutiner för uppföljning budgeterats för.

  Sverigedemokraternas förslag om att stärka upp den anropsstyrda trafiken blev väldigt omdiskuterad. Richard Svensson (SD) redogjorde för varför Sverigedemokraterna vill satsa på den anropsstyrda trafiken, där han bland annat lyfte fram kostnadsaspekten, då anropsstyrd är ett mer kostnadseffektivt alternativ.

  ”Med vår politik och med våra satsningar kommer betydligt fler att kunna resa med Östgötatrafiken.” Richard Svensson, i sitt debattinlägg.

  Flera Sverigedemokratiska ledamöter äntrade talarstolen för att yrka bifall på Sverigedemokraternas budgetförslag under den pågående debatten.
  Vår representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Christina Nilsson, tog i sitt anförande upp Sverigedemokraternas vilja om att genomföra en behovsanalys av endometriosvården i Östergötland och likaså förslag om att, på ett bättre sätt, kunna stödja multisjuka äldre i deras kontakt med primärvården.
  Även vår representant i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Ingvar Våxmo, tog plats i talarstolen och lyfte fram Sverigedemokraternas intresse kring innovativa och miljövänliga satsningar för kollektivtrafiken.

  Vid den andra sammanträdesdagen behandlades två interpellationer från Sverigedemokraterna, en interpellation avseende den palliativa vården i Östergötland och huruvida Region Östergötland arbetar med att utveckla Socialstyrelsens angivna förbättringsområden i Region Östergötland.
  Vår nästa interpellation gällde specialiteten smärtvård och tog i huvudsak upp frågan kring resurser för att kunna ta fram förbättrade behandlingsprinciper.

  Sverigedemokraternas ledamot i patientnämnden, Sonny Persson, tog även orda i en interpellationsdebatt gällande anställda med funktionshinder i Region Östergötland och fick värmande applåder efter sitt starka anförande i regionfullmäktige, där han tydligt framförde att funktionshindrade vill bidra och vara en aktiv del av samhället. Han poängterade likaså att det inte enbart handlar om stimulans utan att funktionshindrade, precis som alla andra, vill uppfylla ett syfte, göra skillnad och i alla fall få skäligt betalt för detta.

  ”Det är väldigt många människor med olika funktionshinder som verkligen vill göra skillnad, som vill vara ett kugghjul i samhällsmaskineriet.” Sonny Persson i sitt debattinlägg.

  Sammanfattningsvis var det två dagar med många intressanta debatter och viktiga frågor som hanterades. Sverigedemokraterna lämnade likaså in ytterligare en motion gällande särskilda äldrevårdscentraler, där vi vill utreda möjligheten till att införa särskilda mottagningar för äldre inom primärvården.

  Läs budgetförslaget i sin helhet genom att klicka här.

  Nu står sommaren för dörren och vi ser fram emot att, med nya krafter, fortsatt driva en ansvarsfull politik i Region Östergötland i höst. Med det sagt vill vi härmed passa på att önska alla läsare en fantastiskt fin sommar!

 • Pressmeddelande | Sverigedemokraternas budgetförslag för Region Östergötland 2018-2020

  Av Clara Aranda den 19 juni, 2017
  0

  I Sverigedemokraternas budgetförslag för Region Östergötland, perioden 2018-2020 väljer vi ett stärkt fokus på hälso- och sjukvården.

  Vår främsta prioritet är vårdpersonalens arbetssituation och vi avsätter sammanlagt 24 miljoner kronor för att förbättra det väldigt pressade läget inom hälso- och sjukvårdssektorn. Sverigedemokraterna satsar därför på rekrytering av vårdservicepersonal och administrativ personal. Detta, menar vi, ska innebära en nivåstrukturerad arbetsfördelning där sjuksköterskor och läkare ska avlastas från basala vårduppgifter samt administrativ hantering.

  Utöver det budgeterar vi för en pilotprojektssatsning på personalombud som ska fungera som en stödjande funktion för personalen i det vardagliga arbetet, och likaså vid exempelvis löneförhandlingar, anställningsavtal och medarbetarsamtal. Personalombudet ska vara en tillgång för personalen och aktivt arbeta för en god arbetsmiljö.

  Vi ser även behov av en stärkt dialog mellan politiken och våra medarbetare ute i vårdorganisationen. Därför föreslår vi att en medarbetardialog under regionstyrelsen inrättas. På så sätt kan vi förbättra och analysera förbättringsåtgärder på ett mer konkret och förankrat tillvägagångssätt.

  Sverigedemokraterna vill stärka upp arbetet med vårdrelaterade skador och infektioner. VRI innebär idag en enorm kostnad för Region Östergötland och vi måste därför ge utrymme för att analysera samt pröva nya arbetssätt. Idag efterfrågas utveckling av digitaliserat stöd för en mer patientsäker vård och det menar vi måste utredas samt realiseras.

  Utöver det krävs det att vi stärker kunskapen hos våra medarbetare, både när det kommer till vårdrelaterade infektioner och strikta vårdhygiensrutiner. Detta blir således extra viktigt vid rekrytering av vårdservicepersonal då kompetensen inte är densamma. Därför föreslår Sverigedemokraterna en utökad kompetensförsörjning inom området och avsätter totalt åtta miljoner kronor för att stärka upp arbetet med VRI.

  En annan mycket viktig fråga för Sverigedemokraterna är införandet av psykiatriska akutbilar i Region Östergötland. Ett prisat koncept som har visat sig vara mycket framgångsrikt i de regioner och landsting som arbetssättet har prövats.

  Vi väljer därav att avsätta två miljoner kronor för att påbörja ett projekt med psykiatriska akutbilar i Region Östergötland.

  Vi satsar även två miljoner kronor på utvecklad digitalisering för digitalt stöd inom offentlig förvaltning, digitala tjänster för allmänheten, digital kompetens och delaktighet, bredbandsinfrastruktur och IT för företagande samt entreprenörskap.

  Inom den regionala trafiken väljer vi att stärka den anropsstyrda trafiken med två miljoner kronor för att tillgängliggöra och behovsanpassa våra tjänster, främst för de som bor utanför stadskärnan.

   

  Sverigedemokraternas gruppledare Clara Aranda kommenterar:

  ”I Sverigedemokraternas budgetförslag värderas långsiktigt hållbara lösningar. Våra utvalda prioriteringsområden är ämnade att, i grunden, förnya arbetssätt och metoder som inte genererar önskvärda resultat på ett förtjänstfullt sätt.

  Vi är det parti i Region Östergötland som sätter vården främst och på riktigt investerar i att förändra vårdpersonalens ohållbara arbetssituation.

  Sverigedemokraterna är beredda att satsa för en tydligt märkbar förändring och vårt fokus ligger där det behövs som mest, hos våra fantastiska medarbetare som varje dag kämpar hårt för att upprätthålla en god hälso- och sjukvård i vårt län.”

 • Regionfullmäktige den 27 april

  Av Clara Aranda den 2 maj, 2017
  0

  Torsdag morgon den 27 april inleddes fullmäktige och Sverigedemokraternas hade bland annat två motioner samt två interpellationer uppe för behandling vid sammanträdet.

  Den första Sverigedemokratiska motionen lyfte förslag om att Region Östergötland ska uppmärksamma lokala hälsoentreprenörer. Sverigedemokraterna vill därmed hitta nya forum för att ge utrymme och lyfta de hälsoentreprenörer som verkar i Östergötland, och i sitt arbete, hjälper människor till ett mer hälsosamt leverne.

  Förslaget som sådant var att Region Östergötland ska skapa en plattform där politiker, tjänstemän och hälsoinriktade aktörer från näringslivet kan mötas, föra dialog och byta idéer. Vi föreslog likaså att Region Östergötland ska anordna en hälsomässa där småföretagare som på olika sätt arbetar med hälsa ska få redogöra för sin verksamhet och presentera densamma för intresserade invånare och andra intresserade. Sverigedemokraterna yrkade också på att Region Östergötland återkommande skulle utse ”Årets hälsoentreprenör” i Östergötland.

  Sverigedemokraterna menar därför att alla dessa förslag värdesätter lokala entreprenörers arbete för en bättre folkhälsa samtidigt som näringslivet stärks.

   

  ”Vi är övertygade om att det här förslaget även skulle innebära en ökad attraktivitet för entreprenörskap och småföretagande i Östergötland, samtidigt som man lägger tydligare fokus kring preventivt och hälsofrämjande arbete.” Citat från Clara Arandas anförande gällande Sverigedemokraternas motion om att uppmärksamma lokala hälsoentreprenörer. 

   

  Trots goda argument för förslaget valde majoriteten att avslå motionen, vilket är beklagligt. Vi menar att man måste våga tänka nytt och större, framförallt när det kommer till folkhälsa, som är ett väldigt komplext område.

  Sverigedemokraternas andra motion lyfte förslag om att utöka möjligheten till praktikplatser för unga i Region Östergötland.

  Vi vill se mer tydliga åtgärder för att Östergötlands största arbetsgivare på allvar verkar för att fler unga ska få tillgång till kvalitetssäkrade praktikplatser inom vår organisation.

  För att få ett arbete är arbetslivserfarenhet ofta ett krav. Därför är det väldigt svårt för många unga att över huvud taget få in en fot på arbetsmarknaden. En praktikplats kan därmed vara första steget till ett framtida arbete, det kan också skapa intresse för bristyrken, exempelvis inom hälso- och sjukvården, där vi idag har problem att rekrytera medarbetare.

  Vi hade förhoppningen att den här viktiga motionen kunde vara ett komplement till det arbete som äger rum idag. Då vi som parti anser att Region Östergötlands målsättning ska vara att betydligt fler unga vuxna ska kunna erbjudas praktikplats i Region Östergötland framöver. Dessvärre fick vi inte stöd från något annat parti i den här, väldigt viktiga, frågan.

  Sverigedemokraternas första interpellation tog upp den växande problematik med psykisk ohälsa och ökad psykofarmakaanvändning som är ett faktum idag.

  I mars månad (2017) kom Bris årsrapport där man också kunde läsa att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar i vårt land. Enligt socialstyrelsens statistik har utskrivningen av antidepressiv medicin ökat med 100 procent till barn samtidigt som den generella ökningen är 21 procent.

  I Region Östergötlands bokslutsrapport kunde man likaså läsa att förskrivningen av psykofarmaka till barn även har ökat i Östergötland. Det är något som Sverigedemokraterna ser mycket allvarligt på. Vår uppfattning är att förskrivningen av psykofarmaka till barn ska användas restriktivt och menar likaså att dessa läkemedel aldrig får vara en snabb lösning i de fall vården inte räcker till.

  För oss kommer det vara viktigt att politiskt verka för att Region Östergötland utreder nya, lämpliga behandlingsmetoder samtidigt som man tydligt minskar överbehandling av psykofarmaka.

  Den andra interpellationen för dagen tog upp tidigare fattat beslut om rökfria sjukhusområden. Interpellationen ställdes med anledning av att beslutet tyvärr inte efterlevs på ett önskvärt sätt och därmed inte är uppfyllt.

  Dock kunde vi konstatera att majoriteten arbetar frekvent med att beslutet ska efterlevas och att det som Sverigedemokraterna också efterfrågade, i form andra aktuella åtgärder, kunde besvaras väl, vilket är glädjande.

   

  Sverigedemokraterna lämnade även in fyra nya motioner vid sammanträdet, vilka var följande:

  Förbättrade friskvårdsmöjligheter – Motionär: Clara Aranda

  Informationskampanj för att minska vårdköerna – Motionär: Clara Aranda

  Utöka den anropsstyrda trafiken – Motionär: Richard Svensson

  Inför riktade enkätundersökningar – Motionär: Richard Svensson

   

  Avslutningsvis vill vi informera om att Sverigedemokraterna kommer att presentera sitt tredje budgetförslag för mandatperioden vid sammanträdet som äger rum den 20-21 juni.

 • Regionfullmäktige den 15 februari

  Av Clara Aranda den 2 mars, 2017
  0

  Under regionfullmäktigesammanträdet den 15 februari behandlades en viktig och aktuell interpellation från Sverigedemokraterna som ställdes för att utreda i vilken utsträckning man upphandlar närproducerat i Region Östergötland.

  Interpellationen togs emot väl och Sverigedemokraterna uppmärksammade en del brister som styrande majoritet kommer att se över.

  Richard Svensson poängterade vikten av närproducerat i fullmäktiges talarstol:

  ”Jag vill också belysa att Sverige, mig veterligen, har en av världens bästa djurskyddslagstiftning och djurhållning, vilket betyder att djur i andra länder, då bland annat Danmark, Thailand, Brasilien och Tyskland inte alls har samma standard och lagar vad gäller uppfödning, hantering och slakt, vilket bekymrar mig då ni skriver ”De animaliska produkter som används uppfyller svensk djurskyddslagstiftning.”

  Jag har själv varit i kontakt med företag som regionen upphandlar ifrån och de har själva ingen koll på om de produkter som inhandlas verkligen lever upp till svensk djurskyddslagstiftning då de inte har möjlighet att kontrollera allt. Detta betyder att det krävs inköp av lokala produkter för att vara säker på att produkterna uppfyller svensk djurskyddslagstiftning, en djurskyddslagstiftning som är världens mest omfattande och världens mest kraftfulla djurskyddslag.

  Det finns utöver svensk djurskyddslagstiftning mängder med anledningar att köpa östgötska och svenska råvaror i så stor utsträckning som möjligt, då främst för att främja de lokala bönder och företag som finns i Östergötland, annars kan de tvingas in i konkurs eftersom allt fler köper importerade produkter som i sin tur bidrar till nedläggningar för de svenska producenterna, men också ur miljösynpunkt då transporterna och utsläpp minskar avsevärt. Vad man kan läsa av svaret så tycks denna interpellation ha uppmärksammat majoriteten på de brister som finns och man börjar nu att agera och det är Sverigedemokraterna glada för.”

  Sverigedemokraterna i Region Östergötland kommer givetvis att följa utvecklingen gällande närproducerad och sund mat vid upphandling, samt fortsatt granska hur väl de utsatta målen uppfylls.

   

  Vid sammanträdet lämnade Sverigedemokraterna in tio motioner för behandling, vilka var följande:

  Inrätta en medarbetardialog – Motionärer: Clara Aranda och Richard Svensson

  Brukarstyrd inläggning inom psykiatrin – Motionär: Clara Aranda

  Akut terapi – Motionär: Clara Aranda

  Genomför en behovsanalys av endometriosvården – Motionär: Clara Aranda

  Digitala lösningar för regionfullmäktiges sammanträden – Motionär: Clara Aranda

  Informationspärm för förbättrad patientdelaktigehet – Motionär: Clara Aranda

  Uppföljning av sjukhusvistelse – Motionär: Clara Aranda

  MHFA – Första hjälpen till psykisk ohälsa – Motionär: Clara Aranda

  Screening för tjock och ändtarmscancer – Motionär: Clara Aranda

  Ge konstnärer möjlighet att ställa ut sin konst i våra lokaler – Motionär: Richard Svensson

   

  Nästa regionfullmäktigesammanträde äger rum den 27 april.

   

 • Dags att nominera årets östgötska sverigedemokrat

  Av Clara Aranda den 6 februari, 2017
  0
  Nu är det dags att nominera årets östgötska sverigedemokrat!
   
  Sverigedemokraterna Östergötland utser årligen årets östgötska sverigedemokrat. Alla medlemmar som tillhör Östergötland är välkomna att skicka sin nominering till ordförande Jan Svensson, e-post: jan.svensson@sd.se, innan den 10 mars.
  Var god ange ditt för och efternamn, samt medlemsnummer, i ditt mejl.
   
  Observera att man enbart kan nominera en person och den personen ska vara skriven i Östergötland och givetvis även medlem i Sverigedemokraterna.
   
  Årets östgötska sverigedemokrat kommer att presenteras på Sverigedemokraterna Östergötlands årsmöte.
   
  Lycka till!