Sverigedemokraterna Östergötland | Sverigedemokraterna i Östergötland | Sida 3

Sverigedemokraterna Östergötland

Välkommen till Sverigedemokraterna Östergötland

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

J S S

Jan Svensson

Ordförande

Telefon: 070-961 13 35

Distriktskansliet:
Sverigedemokraterna Östergötland
Vattengränden 14
602 22 Norrköping

Kanslitelefon: 0705-28 71 26

Skicka e-post till oss

 • Dags att nominera årets östgötska sverigedemokrat

  Av Clara Aranda den 6 februari, 2017
  0
  Nu är det dags att nominera årets östgötska sverigedemokrat!
   
  Sverigedemokraterna Östergötland utser årligen årets östgötska sverigedemokrat. Alla medlemmar som tillhör Östergötland är välkomna att skicka sin nominering till ordförande Jan Svensson, e-post: jan.svensson@sd.se, innan den 10 mars.
  Var god ange ditt för och efternamn, samt medlemsnummer, i ditt mejl.
   
  Observera att man enbart kan nominera en person och den personen ska vara skriven i Östergötland och givetvis även medlem i Sverigedemokraterna.
   
  Årets östgötska sverigedemokrat kommer att presenteras på Sverigedemokraterna Östergötlands årsmöte.
   
  Lycka till!
 • PRESSMEDDELANDE

  Av Clara Aranda den 13 januari, 2017
  0

  Östgöta Kök tar politisk ställning mot Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna planerade att hålla en middag i Östgöta Köks lokal på Nya torget i Norrköping i februari. Efter visning av lokal och möte med ansvarig på Östgöta Kök var det sagt att en offert skulle skickas innan bokningen slutfördes.
  Idag informerades Sverigedemokraterna Östergötland istället om att man fattat beslut att inte välkomna partiet. Orsakerna som angavs var att man ville visa respekt för den personal som hade annan etnisk bakgrund, samt att man inte heller ville riskera någon negativ publicitet.

  – ”Det är absurt att man väljer att neka Sveriges tredje största parti att hyra en festlokal för en inofficiell middag. I min kontakt med Östgöta Kök har man över huvud taget inte lyft att det skulle kunna vara ett problem tidigare. Grunderna för beslutet påvisar i sin tur en anmärkningsbar okunskap hos beslutsfattarna och jag beklagar verkligen att man som sverigedemokrat inte behandlas likvärdigt med andra kunder.” Kommenterar Clara Aranda.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, vice ordförande – Sverigedemokraterna Östergötland

  Telefonnummer: 013-207053

  E-post: jonas.andersson@sd.se

 • Regionfullmäktige den 22-23 november

  Av Clara Aranda den 25 november, 2016
  0

  Den 22-23 november var det återigen dags för regionfullmäktige där finansplansdebatten var i högsta fokus. Region Östergötland närmar sig nu en halv miljard i underskott och styrande majoritet väljer samtidigt att minska hälso- och sjukvårdsnämndens ram med sammanlagt 30 miljoner kronor för perioden 2017-2019. I Sverigedemokraternas förslag återfanns istället samma förstärkning till hälso- och sjukvårdsnämnden som i vårt budgetförslag, det vill säga ett anslag på 100 miljoner kronor årligen.

  Med anledning av verksamheternas fortsatt negativa resultatutveckling är Sverigedemokraterna tydliga med vikten av att ta ansvar, både genom en åtgärdsplan samt en strategisk förberedelse inför de stora utmaningar som väntar. Därför önskade vi uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med aktuella verksamhetschefer, sammanställa en omfattande redogörelse av samtliga flyktingrelaterade kostnader och flyktingmottagandets påverkan på respektive enheter. Sammanställningen menar vi kan ligga till grund för en åtgärdsbedömning varav analysen av densamma ska återge tydlig handlingsstruktur som resulterar i en noggrann strategisk förberedelse. Vi anser således att Region Östergötland måste göra en seriös konsekvensbedömning för att framgent också kunna möta den situation vi står inför, då statliga bidrag för invandringsrelaterad befolkningstillväxt inte är permanent.

  Clara

  ”I vår finansplan poängterar vi vikten av ett långsiktigt ansvarstagande där framtidens utmaningar hanteras idag. Vår ambition är att uppnå de realistiska målsättningar som vi belyser i vår finansplan, där uppenbara svårigheter hanteras med pragmatiska lösningar, och inte minst en verklighetsförankrad politik.” Citat från Clara Arandas inledningsanförande under finansplansdebatten, 2016-11-22.

  Utöver åtgärdsförslag har Sverigedemokraterna valt att fortsätta driva de frågor som står oss nära, så som suicidpreventiva insatser, kvinno- och mödrahälsovård, samt effektiviseringsinsatser inom hälso- och sjukvården, som exempelvis integrerande vårdprocesser och granskande översyn av nuvarande styrmodeller.

  Sverigedemokraterna i Region Östergötland vill se en mer patientcentrerad vård och har länge drivit frågor i den riktningen. I finansplanen har vi lagt förslag om brukarstyrd inläggning för personer med suicidtankar och självskadebeteende. Vårt förslag om brukarstyrd inläggning innebär kortfattat att personer själva ska kunna lägga in sig för vård kortare perioder och därmed ges förutsättningen att själva kunna hantera sitt sjukdomstillstånd genom delaktighet i den vårdande processen.

  Det finns många rapporterade brister i den befintliga vården för just självskadebeteenden. Därför ser vi ett stort behov av att man omvärderar verksamheten och implementerar nya metoder, som i det här fallet inte minst kan anses vara en god krishanteringsstrategi och samtidigt vara avlastande för den redan hårt belastade akutsjukvården.

  ChristinaIngvar

  Flera Sverigedemokrater var aktiva i talarstolen och yrkade bifall till finansplanen i sina anföranden. Från vänster: Christina Nilsson och Ingvar Våxmo.  

  En het potatis under debatten var Sverigedemokraternas intentioner att Region Östergötland ska motverka rådande urbaniseringstrend och underlätta för de som bor på landsbygden. Clara Aranda lyfte fram att Sverigedemokraterna ser allvarligt på rådande trend av nedläggningar av busslinjer på landsbygden och det faktum att man inte problematiserar urbaniseringen utan snarare banar väg för en fortsatt avveckling. Sverigedemokraterna vill istället hitta nya alternativa färdsätt för de som bor på landsbygden. Vi anser därmed att när man lägger ner en linje, med få resenärer som orsak, alltid ska ha en alternativ lösning för de pendlare som faktiskt är i behov av att förflytta sig med hjälp av kollektivtrafik. Man ska helt enkelt inte bestraffas för att man bor utanför stadskärnan.

  Även Richard Svensson var tydlig gällande detta i sitt anförande när det regionala trafikförsörjningsprogrammet debatterades.

  Richard

  ”(..)Vi menar att man istället bör ha fokuserat på att utöka den anropstyrda linjetrafiken eller se över de tider som linjen kör och begränsa det utifrån resandeantal. Det man istället fokuserar på är att utveckla närtrafiken, som vi ser som ett bra komplement men som inte bör ses som ett alternativ till linjetrafik eller anropsstyrd linjetrafik då närtrafiken kostar extra, även om man har ett månadskort eller biljett hos Östgötatrafiken.” Citat från Richard Svenssons anförande gällande det regionala trafikförsörjningsprogramet, 2016-11-23.

  Sverigedemokraterna har ännu en gång visat att vi är den verkliga oppositionen för en ansvarsfull politik här i Region Östergötland och det arbetet fortsätter. Nästa regionfullmäktigesammanträde äger rum den 15 februari och därför passar vi härmed på att önska alla läsare en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

 • Regionfullmäktige den 6 oktober

  Av Clara Aranda den 9 oktober, 2016
  0

  Den 6 oktober var det dags för regionfullmäktige att sammanträda. Under dagen behandlades flertalet motioner inlämnade av Sverigedemokraterna. Först ut var vår motion om utbildningsprogrammet YAM, Youth Aware of Mental Health, vilket är ett program för skolelever i åldern 14-16 år, som utbildas i att hantera och öka medvetenheten om psykisk ohälsa. Programmet har i en studie med 11 000 skolelever i tio EU-länder visat sig vara mycket effektivt och därför ville Sverigedemokraterna i Region Östergötland se att man utreder möjligheten att implementera utbildningsprogrammet på högstadieskolor i Östergötland, som en viktig suicidpreventiv satsning. Tyvärr fick vi inte stöd för det förslaget.

  Nästa motion för behandling var Sverigedemokraternas motion om att utveckla det mobila IT-stödet i Region Östergötland. Motionen berörde vikten av att stärka patientsäkerheten genom digitala verktyg. Sverigedemokraterna menar att man inte minst kan möta problematiken med felmedicinering genom applikationer som exempelvis hanterar ordinationer av läkemedel. Vi ser nu en utveckling med journalapplikationer som kan brukas på mobila enheter, som vi menar bör införas inom exempelvis hemsjukvården. Vi kan konstatera att Region Östergötland redan idag gör ett gediget arbete med att applicera nya digitala lösningar i våra verksamheter. Dock ville vi med vårt förslag säkerställa att de föreslagna åtaganden som vi lyfter i vår motion just gällande patientsäkerhet, felmedicinering, arbetsmiljö och effektivisering av befintlig vård mer specifikt ses över.

  Skärmklipp 2016-10-09 17.06.25(2)

  Tredje motionen berörde även den ett mycket viktigt ämne, livräddningskurser för blivande föräldrar. Sverigedemokraterna i Region Östergötland vill införa livräddningskurser i hjärt- och lungräddning på små barn. Eftersom anatomin tydligt skiljer sig från en vuxen kan rätt kunskap och praktisk erfarenhet vara skillnaden mellan liv och död. Kursen ger likaså föräldrarna ökad trygghet och praktiska verktyg att hantera akuta situationer om de skulle uppstå. I debatten var Clara Aranda tydlig med att Region Östergötland har ett stort ansvar och att det inte duger att avsäga sig det genom att hänvisa till utomstående instanser, vilket majoriteten dessvärre valde att göra.

  Glädjande nog fick vi gehör för vår motion om sociala tjänstehundar som regionfullmäktige valde att bifalla. Du kan läsa mer Sverigedemokraternas förslag om sociala tjänstehundar i vården genom att klicka här.

  Skärmklipp 2016-10-09 17.05.52

  Efter detta var det dags att lägga fokus på kultur och Sverigedemokraternas motion gällande satsningar inom hembygdsrörelsen i Östergötland. Vi föreslog att det ekonomiska stödet  till våra hembygdsföreningar ska stärkas genom riktade resurser. För oss är arbetet med att främja kulturarvet i vårt län ett prioriterat område och vi ser likaså att det finns ett tydligt behov av riktade resurser för att stimulera arbetet med den lokala kulturen i vårt län.

  Även nästa motion berörde kulturområdet med förslag om att se över möjligheten att återanvända och få nytta av den konst som vi idag äger. Motionären, Richard Svensson, redogjorde för fördelarna med ett system där vi upprättar en bytes- och utlåningsverksamhet med andra regioner och landsting för att bättre nyttja den konst som exempelvis förvaras på lager. Ett förslag som mottogs väl även om vi inte fick stöd för det i nuläget.

  Sedan var det dags att behandla Sverigedemokraternas gruppmotion om arvodering. Orsaken bakom motionen var det faktum att vi ser mycket problematiskt på att man idag kan vara helt frånvarande från sitt uppdrag och samtidigt få fullt arvode utbetalat, med det system som Region Östergötland har idag. Sverigedemokraterna vill därför att arvodeskommittén ser över sina arvodesbestämmelser och tar fram nya riktlinjer för att hantera frånvaro, då vi menar att det inte är försvarbart att skattemedel missbrukas på det här sättet.

  Utöver de många motioner som Sverigedemokraterna lämnat in var vi även denna gång tydliga avståndstagare, och yrkade därmed avslag på det återremitterade ärendet gällande framtagen handlingsplan för att implementera CEMR-deklarationen. Vi hade likaså en interpellation gällande Östgötatrafikens externa kommunikation, där vi bland annat underströk vikten av att även de som befinner sig utanför den digitala världen ska tas i beaktande.

   

  Nästa regionfullmäktigesammanträde äger rum den 22-23 november och då kommer vi att presentera vår finansplan.

 • Viktig information gällande beslut om parkering för anställda i Region Östergötland

  Av Clara Aranda den 2 september, 2016
  0

  Vid regionstyrelsens sammanträde den 31 augusti fattade styrelsen beslut om parkering för anställda. Östgöta Correspondenten och Norrköpings tidningar har dessvärre uteslutit Sverigedemokraterna i sin rapportering gällande detta och bara redogjort för övriga partiers ställningstaganden. Under gårdagen tog undertecknad kontakt med de båda tidningarna, dessvärre utan framgång.

  Med anledning av detta vill jag härmed redogöra för hur vi ställt oss i frågan.

  Då Skatteverket påpekat att vår personalparkering härmed måste förmånsbeskattas tog regionstyrelsen beslut om fortsatt hantering av parkeringsplatser. En kostnadsfri parkering skulle innebära skattekostnader och ytterligare arbetsgivaravgifter för Region Östergötland. Eftersom det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser för all personal blir det heller inte en förmån som kommer alla till nytta.

  Sverigedemokraterna ansåg inte att presenterat beslutsunderlag var fullständigt och yrkade på återremiss. Vi vill se att man utreder alternativ för den personal som inte har möjlighet att ta sig till och från arbetet utan bil. Det vill säga i de fall då kollektivtrafiken inte kan garantera det. Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom ett beslut som kan komma att försämra både inkomst och arbetssituation för personal som inte har möjlighet att förändra sitt resande. Vi vill även se att man tydligt följer upp beslut om att intäkterna ska gå tillbaka till våra anställda, som enligt fattat beslut ska ske genom olika personalvårdsförmåner. För oss är det viktigt att kunna påvisa att beslutet efterlevs på ett eftersträvansvärt sätt.

  Därav har vi också reserverat oss mot beslutet.

   

  Clara Aranda

  Gruppledare i Region Östergötland
  Ledamot i regionstyrelsen