Sverigedemokraterna Östergötland | Sverigedemokraterna i Östergötland | Sida 4

Sverigedemokraterna Östergötland

Välkommen till Sverigedemokraterna Östergötland

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

J S S

Jan Svensson

Ordförande

Telefon: 070-961 13 35

Distriktskansliet:
Sverigedemokraterna Östergötland
Vattengränden 14
602 22 Norrköping

Kanslitelefon: 0705-28 71 26

Skicka e-post till oss

 • PRESSMEDDELANDE

  Av Clara Aranda den 13 januari, 2017
  0

  Östgöta Kök tar politisk ställning mot Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna planerade att hålla en middag i Östgöta Köks lokal på Nya torget i Norrköping i februari. Efter visning av lokal och möte med ansvarig på Östgöta Kök var det sagt att en offert skulle skickas innan bokningen slutfördes.
  Idag informerades Sverigedemokraterna Östergötland istället om att man fattat beslut att inte välkomna partiet. Orsakerna som angavs var att man ville visa respekt för den personal som hade annan etnisk bakgrund, samt att man inte heller ville riskera någon negativ publicitet.

  – ”Det är absurt att man väljer att neka Sveriges tredje största parti att hyra en festlokal för en inofficiell middag. I min kontakt med Östgöta Kök har man över huvud taget inte lyft att det skulle kunna vara ett problem tidigare. Grunderna för beslutet påvisar i sin tur en anmärkningsbar okunskap hos beslutsfattarna och jag beklagar verkligen att man som sverigedemokrat inte behandlas likvärdigt med andra kunder.” Kommenterar Clara Aranda.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, vice ordförande – Sverigedemokraterna Östergötland

  Telefonnummer: 013-207053

  E-post: jonas.andersson@sd.se

 • Regionfullmäktige den 22-23 november

  Av Clara Aranda den 25 november, 2016
  0

  Den 22-23 november var det återigen dags för regionfullmäktige där finansplansdebatten var i högsta fokus. Region Östergötland närmar sig nu en halv miljard i underskott och styrande majoritet väljer samtidigt att minska hälso- och sjukvårdsnämndens ram med sammanlagt 30 miljoner kronor för perioden 2017-2019. I Sverigedemokraternas förslag återfanns istället samma förstärkning till hälso- och sjukvårdsnämnden som i vårt budgetförslag, det vill säga ett anslag på 100 miljoner kronor årligen.

  Med anledning av verksamheternas fortsatt negativa resultatutveckling är Sverigedemokraterna tydliga med vikten av att ta ansvar, både genom en åtgärdsplan samt en strategisk förberedelse inför de stora utmaningar som väntar. Därför önskade vi uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med aktuella verksamhetschefer, sammanställa en omfattande redogörelse av samtliga flyktingrelaterade kostnader och flyktingmottagandets påverkan på respektive enheter. Sammanställningen menar vi kan ligga till grund för en åtgärdsbedömning varav analysen av densamma ska återge tydlig handlingsstruktur som resulterar i en noggrann strategisk förberedelse. Vi anser således att Region Östergötland måste göra en seriös konsekvensbedömning för att framgent också kunna möta den situation vi står inför, då statliga bidrag för invandringsrelaterad befolkningstillväxt inte är permanent.

  Clara

  ”I vår finansplan poängterar vi vikten av ett långsiktigt ansvarstagande där framtidens utmaningar hanteras idag. Vår ambition är att uppnå de realistiska målsättningar som vi belyser i vår finansplan, där uppenbara svårigheter hanteras med pragmatiska lösningar, och inte minst en verklighetsförankrad politik.” Citat från Clara Arandas inledningsanförande under finansplansdebatten, 2016-11-22.

  Utöver åtgärdsförslag har Sverigedemokraterna valt att fortsätta driva de frågor som står oss nära, så som suicidpreventiva insatser, kvinno- och mödrahälsovård, samt effektiviseringsinsatser inom hälso- och sjukvården, som exempelvis integrerande vårdprocesser och granskande översyn av nuvarande styrmodeller.

  Sverigedemokraterna i Region Östergötland vill se en mer patientcentrerad vård och har länge drivit frågor i den riktningen. I finansplanen har vi lagt förslag om brukarstyrd inläggning för personer med suicidtankar och självskadebeteende. Vårt förslag om brukarstyrd inläggning innebär kortfattat att personer själva ska kunna lägga in sig för vård kortare perioder och därmed ges förutsättningen att själva kunna hantera sitt sjukdomstillstånd genom delaktighet i den vårdande processen.

  Det finns många rapporterade brister i den befintliga vården för just självskadebeteenden. Därför ser vi ett stort behov av att man omvärderar verksamheten och implementerar nya metoder, som i det här fallet inte minst kan anses vara en god krishanteringsstrategi och samtidigt vara avlastande för den redan hårt belastade akutsjukvården.

  ChristinaIngvar

  Flera Sverigedemokrater var aktiva i talarstolen och yrkade bifall till finansplanen i sina anföranden. Från vänster: Christina Nilsson och Ingvar Våxmo.  

  En het potatis under debatten var Sverigedemokraternas intentioner att Region Östergötland ska motverka rådande urbaniseringstrend och underlätta för de som bor på landsbygden. Clara Aranda lyfte fram att Sverigedemokraterna ser allvarligt på rådande trend av nedläggningar av busslinjer på landsbygden och det faktum att man inte problematiserar urbaniseringen utan snarare banar väg för en fortsatt avveckling. Sverigedemokraterna vill istället hitta nya alternativa färdsätt för de som bor på landsbygden. Vi anser därmed att när man lägger ner en linje, med få resenärer som orsak, alltid ska ha en alternativ lösning för de pendlare som faktiskt är i behov av att förflytta sig med hjälp av kollektivtrafik. Man ska helt enkelt inte bestraffas för att man bor utanför stadskärnan.

  Även Richard Svensson var tydlig gällande detta i sitt anförande när det regionala trafikförsörjningsprogrammet debatterades.

  Richard

  ”(..)Vi menar att man istället bör ha fokuserat på att utöka den anropstyrda linjetrafiken eller se över de tider som linjen kör och begränsa det utifrån resandeantal. Det man istället fokuserar på är att utveckla närtrafiken, som vi ser som ett bra komplement men som inte bör ses som ett alternativ till linjetrafik eller anropsstyrd linjetrafik då närtrafiken kostar extra, även om man har ett månadskort eller biljett hos Östgötatrafiken.” Citat från Richard Svenssons anförande gällande det regionala trafikförsörjningsprogramet, 2016-11-23.

  Sverigedemokraterna har ännu en gång visat att vi är den verkliga oppositionen för en ansvarsfull politik här i Region Östergötland och det arbetet fortsätter. Nästa regionfullmäktigesammanträde äger rum den 15 februari och därför passar vi härmed på att önska alla läsare en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

 • Regionfullmäktige den 6 oktober

  Av Clara Aranda den 9 oktober, 2016
  0

  Den 6 oktober var det dags för regionfullmäktige att sammanträda. Under dagen behandlades flertalet motioner inlämnade av Sverigedemokraterna. Först ut var vår motion om utbildningsprogrammet YAM, Youth Aware of Mental Health, vilket är ett program för skolelever i åldern 14-16 år, som utbildas i att hantera och öka medvetenheten om psykisk ohälsa. Programmet har i en studie med 11 000 skolelever i tio EU-länder visat sig vara mycket effektivt och därför ville Sverigedemokraterna i Region Östergötland se att man utreder möjligheten att implementera utbildningsprogrammet på högstadieskolor i Östergötland, som en viktig suicidpreventiv satsning. Tyvärr fick vi inte stöd för det förslaget.

  Nästa motion för behandling var Sverigedemokraternas motion om att utveckla det mobila IT-stödet i Region Östergötland. Motionen berörde vikten av att stärka patientsäkerheten genom digitala verktyg. Sverigedemokraterna menar att man inte minst kan möta problematiken med felmedicinering genom applikationer som exempelvis hanterar ordinationer av läkemedel. Vi ser nu en utveckling med journalapplikationer som kan brukas på mobila enheter, som vi menar bör införas inom exempelvis hemsjukvården. Vi kan konstatera att Region Östergötland redan idag gör ett gediget arbete med att applicera nya digitala lösningar i våra verksamheter. Dock ville vi med vårt förslag säkerställa att de föreslagna åtaganden som vi lyfter i vår motion just gällande patientsäkerhet, felmedicinering, arbetsmiljö och effektivisering av befintlig vård mer specifikt ses över.

  Skärmklipp 2016-10-09 17.06.25(2)

  Tredje motionen berörde även den ett mycket viktigt ämne, livräddningskurser för blivande föräldrar. Sverigedemokraterna i Region Östergötland vill införa livräddningskurser i hjärt- och lungräddning på små barn. Eftersom anatomin tydligt skiljer sig från en vuxen kan rätt kunskap och praktisk erfarenhet vara skillnaden mellan liv och död. Kursen ger likaså föräldrarna ökad trygghet och praktiska verktyg att hantera akuta situationer om de skulle uppstå. I debatten var Clara Aranda tydlig med att Region Östergötland har ett stort ansvar och att det inte duger att avsäga sig det genom att hänvisa till utomstående instanser, vilket majoriteten dessvärre valde att göra.

  Glädjande nog fick vi gehör för vår motion om sociala tjänstehundar som regionfullmäktige valde att bifalla. Du kan läsa mer Sverigedemokraternas förslag om sociala tjänstehundar i vården genom att klicka här.

  Skärmklipp 2016-10-09 17.05.52

  Efter detta var det dags att lägga fokus på kultur och Sverigedemokraternas motion gällande satsningar inom hembygdsrörelsen i Östergötland. Vi föreslog att det ekonomiska stödet  till våra hembygdsföreningar ska stärkas genom riktade resurser. För oss är arbetet med att främja kulturarvet i vårt län ett prioriterat område och vi ser likaså att det finns ett tydligt behov av riktade resurser för att stimulera arbetet med den lokala kulturen i vårt län.

  Även nästa motion berörde kulturområdet med förslag om att se över möjligheten att återanvända och få nytta av den konst som vi idag äger. Motionären, Richard Svensson, redogjorde för fördelarna med ett system där vi upprättar en bytes- och utlåningsverksamhet med andra regioner och landsting för att bättre nyttja den konst som exempelvis förvaras på lager. Ett förslag som mottogs väl även om vi inte fick stöd för det i nuläget.

  Sedan var det dags att behandla Sverigedemokraternas gruppmotion om arvodering. Orsaken bakom motionen var det faktum att vi ser mycket problematiskt på att man idag kan vara helt frånvarande från sitt uppdrag och samtidigt få fullt arvode utbetalat, med det system som Region Östergötland har idag. Sverigedemokraterna vill därför att arvodeskommittén ser över sina arvodesbestämmelser och tar fram nya riktlinjer för att hantera frånvaro, då vi menar att det inte är försvarbart att skattemedel missbrukas på det här sättet.

  Utöver de många motioner som Sverigedemokraterna lämnat in var vi även denna gång tydliga avståndstagare, och yrkade därmed avslag på det återremitterade ärendet gällande framtagen handlingsplan för att implementera CEMR-deklarationen. Vi hade likaså en interpellation gällande Östgötatrafikens externa kommunikation, där vi bland annat underströk vikten av att även de som befinner sig utanför den digitala världen ska tas i beaktande.

   

  Nästa regionfullmäktigesammanträde äger rum den 22-23 november och då kommer vi att presentera vår finansplan.

 • Viktig information gällande beslut om parkering för anställda i Region Östergötland

  Av Clara Aranda den 2 september, 2016
  0

  Vid regionstyrelsens sammanträde den 31 augusti fattade styrelsen beslut om parkering för anställda. Östgöta Correspondenten och Norrköpings tidningar har dessvärre uteslutit Sverigedemokraterna i sin rapportering gällande detta och bara redogjort för övriga partiers ställningstaganden. Under gårdagen tog undertecknad kontakt med de båda tidningarna, dessvärre utan framgång.

  Med anledning av detta vill jag härmed redogöra för hur vi ställt oss i frågan.

  Då Skatteverket påpekat att vår personalparkering härmed måste förmånsbeskattas tog regionstyrelsen beslut om fortsatt hantering av parkeringsplatser. En kostnadsfri parkering skulle innebära skattekostnader och ytterligare arbetsgivaravgifter för Region Östergötland. Eftersom det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser för all personal blir det heller inte en förmån som kommer alla till nytta.

  Sverigedemokraterna ansåg inte att presenterat beslutsunderlag var fullständigt och yrkade på återremiss. Vi vill se att man utreder alternativ för den personal som inte har möjlighet att ta sig till och från arbetet utan bil. Det vill säga i de fall då kollektivtrafiken inte kan garantera det. Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom ett beslut som kan komma att försämra både inkomst och arbetssituation för personal som inte har möjlighet att förändra sitt resande. Vi vill även se att man tydligt följer upp beslut om att intäkterna ska gå tillbaka till våra anställda, som enligt fattat beslut ska ske genom olika personalvårdsförmåner. För oss är det viktigt att kunna påvisa att beslutet efterlevs på ett eftersträvansvärt sätt.

  Därav har vi också reserverat oss mot beslutet.

   

  Clara Aranda

  Gruppledare i Region Östergötland
  Ledamot i regionstyrelsen

 • Regionfullmäktige den 21-22 juni

  Av Clara Aranda den 4 juli, 2016
  0

  Den 21 juni var det dags för Sverigedemokraterna i Region Östergötland att presentera sitt budgetförslag i regionfullmäktige. Det blev en lång budgetdebatt som pågick under hela dagen och flertalet Sverigedemokrater äntrade talarstolen.

  I Sverigedemokraternas budgetförslag återfanns bland annat skarpa satsningar på kvinno- och mödrahälsovård, där vi fokuserat på områden som förlossningsvård, endometrios och livmoderhalscancer. Vi valde likaså att lyfta behov och förslag på förbättringsåtgärder inom den psykiatriska vården som för oss är, och fortsatt kommer att vara, ett starkt prioriterat område.

  Utöver förslag om att stärka och effektivisera hälso- och sjukvården riktade vi resurser till länets hembygdsföreningar för att investera i det regionala kulturarbetet, som vi menar i huvudsak ska bidra till att värna den svenska majoritetskulturen och vårt kulturella arv.

  Sverigedemokraterna riktade även medel för att effektivisera och samtidigt förbättra tillgängligheten till regional landsbygdstrafik i vårt län, detta genom att bland annat utöka och förbättra den anropsstyrda trafiken.

  Vill du läsa mer om våra förslag och satsningar kan du läsa hela vår budget genom att klicka här.

  Då regionfullmäktige ägde rum under två hela dagar behandlades även tre interpellationer från Sverigedemokraterna. En interpellation ställd av Clara Aranda, gällde den uppmärksammade blodbristen i Östergötland under april månad. I interpellation efterfrågades bland annat en lägesuppdatering kring den motion som Sverigedemokraterna fick stöd för av dåvarande landstingsfullmäktige 2013 om att öppna en central blodtapp i Norrköping. I nuläget avser inte majoriteten att verkställa beslutet, eftersom man menar att behov för detta inte finns. Sverigedemokraterna kommer dock att följa upp hanteringen och fortsätta att vara uppmärksamma i den här frågan.

  Den andra interpellationen, även den ställd av Clara Aranda, lyfte problematiken kring rådande brist på sjukvårdstolkar och hur man avser att hantera detta.

  I interpellationssvaret framkom det att man nu inför en reserelaterad ersättning i den nya upphandlingen för att ge de tolkar som väljer att arbeta inom hälso- och sjukvården bättre förutsättningar. Utöver det kunde man av svaret utläsa att  Region Östergötland inte erbjuder någon form av samordnad hantering för den administrativa belastning som beställning av tolkningstjänster och avvikelserapportering innebär. Verksamheterna får därmed på egen hand ansvara för att hantera administrationen kring beställningar, avvikelser och vite själva. Det är anmärkningsvärt att personalen ska belastas och att man inte önskar underlätta deras arbete genom att exempelvis samordna den administrativa hanteringen. Sverigedemokraterna har varit måna om att driva frågor gällande administrativ avlastning och anser att det inte är försvarbart att redan hårt ansatt personal ska tvingas slita ännu mer.

  Den tredje, mycket viktiga interpellationen, ställd av Richard Svensson och Sonny Persson tog upp den aktuella sommarkrisen i Motala som orsakats av att man under sommaren tvingas stänga rekordmånga vårdplatser, från 90 vårdplatser i fjol till 40 vårdplatser nu i sommar. Av svaret att döma står styrande majoritet handfallna inför vad som sker. I sitt replikskifte med regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S) var Sonny Persson glasklar, Region Östergötland kan inte garantera patientsäkerheten och personalen går på sina knän. Han var likaså tydlig med att majoriteten måste se allvaret i denna ohållbara utveckling och agera.

  Sverigedemokraterna var även det enda partiet som valde att yrka avslag på den politiskt laddade handlingsplanen som tagits fram för att i huvudsak implementera CEMR-deklarationen med fokus på lokalt och regionalt jämställdhetsarbete. I handlingsplanen föreslogs bland annat kvotering som en lämplig åtgärd.

  Clara Aranda yrkade avslag och poängterade bland annat följande i talarstolen:

  ”Sverigedemokraterna ser män och kvinnors lika värde som en fullständig självklarhet. Ingen man eller kvinna ska särbehandlas med anledning av sin könstillhörighet. Inte i några som helst sammanhang. Därför kan vi inte heller ställa oss bakom en handlingsplan som exempelvis föreslår kvotering som en lämplig åtgärd.

  Vi anser också det vara att gå för långt när man vill problematisera könsnormativa uttryck med syftet att försöka styra människors individuella val i en önskvärd riktning. Vi värdesätter den individuella friheten och ser inte biologiska och frivilliga val som något problematiskt. 

  Region Östergötlands jämställdhetsarbete bör istället handla om att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män. Det gör man bland annat genom ett aktivt arbete för att motverka diskriminering, underlätta tillvaron för både kvinnor och män, och inte minst motverka synsätt där könstillhörighet står över individuell kompetens och lämplighet.”

  Moderaterna och Krisdemokraterna valde att, tillsammans med Vänsterpartiet, yrka på minoritetsåterremiss, vilket de också fick igenom. Sverigedemokraterna kommer oavsett utgången fortsatt att stå upp för individuell frihet och säga nej till alla former av diskriminering.

  Det politiska arbetet i Region Östergötland återupptas efter sommaruppehållet, till dess vill vi passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar!