Sverigedemokraterna Östergötland | Sverigedemokraterna i Östergötland | Sida 4

Sverigedemokraterna Östergötland

Välkommen till Sverigedemokraterna Östergötland

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

J S S

Jan Svensson

Ordförande

Telefon: 070-961 13 35

Distriktskansliet:
Sverigedemokraterna Östergötland
Torggatan 4 A 2tr
582 19 Linköping

Kanslitelefon: 0705-28 71 26

Skicka e-post till oss

 • Regionfullmäktige den 27 april

  Av Clara Aranda den 2 maj, 2017
  0

  Torsdag morgon den 27 april inleddes fullmäktige och Sverigedemokraternas hade bland annat två motioner samt två interpellationer uppe för behandling vid sammanträdet.

  Den första Sverigedemokratiska motionen lyfte förslag om att Region Östergötland ska uppmärksamma lokala hälsoentreprenörer. Sverigedemokraterna vill därmed hitta nya forum för att ge utrymme och lyfta de hälsoentreprenörer som verkar i Östergötland, och i sitt arbete, hjälper människor till ett mer hälsosamt leverne.

  Förslaget som sådant var att Region Östergötland ska skapa en plattform där politiker, tjänstemän och hälsoinriktade aktörer från näringslivet kan mötas, föra dialog och byta idéer. Vi föreslog likaså att Region Östergötland ska anordna en hälsomässa där småföretagare som på olika sätt arbetar med hälsa ska få redogöra för sin verksamhet och presentera densamma för intresserade invånare och andra intresserade. Sverigedemokraterna yrkade också på att Region Östergötland återkommande skulle utse ”Årets hälsoentreprenör” i Östergötland.

  Sverigedemokraterna menar därför att alla dessa förslag värdesätter lokala entreprenörers arbete för en bättre folkhälsa samtidigt som näringslivet stärks.

   

  ”Vi är övertygade om att det här förslaget även skulle innebära en ökad attraktivitet för entreprenörskap och småföretagande i Östergötland, samtidigt som man lägger tydligare fokus kring preventivt och hälsofrämjande arbete.” Citat från Clara Arandas anförande gällande Sverigedemokraternas motion om att uppmärksamma lokala hälsoentreprenörer. 

   

  Trots goda argument för förslaget valde majoriteten att avslå motionen, vilket är beklagligt. Vi menar att man måste våga tänka nytt och större, framförallt när det kommer till folkhälsa, som är ett väldigt komplext område.

  Sverigedemokraternas andra motion lyfte förslag om att utöka möjligheten till praktikplatser för unga i Region Östergötland.

  Vi vill se mer tydliga åtgärder för att Östergötlands största arbetsgivare på allvar verkar för att fler unga ska få tillgång till kvalitetssäkrade praktikplatser inom vår organisation.

  För att få ett arbete är arbetslivserfarenhet ofta ett krav. Därför är det väldigt svårt för många unga att över huvud taget få in en fot på arbetsmarknaden. En praktikplats kan därmed vara första steget till ett framtida arbete, det kan också skapa intresse för bristyrken, exempelvis inom hälso- och sjukvården, där vi idag har problem att rekrytera medarbetare.

  Vi hade förhoppningen att den här viktiga motionen kunde vara ett komplement till det arbete som äger rum idag. Då vi som parti anser att Region Östergötlands målsättning ska vara att betydligt fler unga vuxna ska kunna erbjudas praktikplats i Region Östergötland framöver. Dessvärre fick vi inte stöd från något annat parti i den här, väldigt viktiga, frågan.

  Sverigedemokraternas första interpellation tog upp den växande problematik med psykisk ohälsa och ökad psykofarmakaanvändning som är ett faktum idag.

  I mars månad (2017) kom Bris årsrapport där man också kunde läsa att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar i vårt land. Enligt socialstyrelsens statistik har utskrivningen av antidepressiv medicin ökat med 100 procent till barn samtidigt som den generella ökningen är 21 procent.

  I Region Östergötlands bokslutsrapport kunde man likaså läsa att förskrivningen av psykofarmaka till barn även har ökat i Östergötland. Det är något som Sverigedemokraterna ser mycket allvarligt på. Vår uppfattning är att förskrivningen av psykofarmaka till barn ska användas restriktivt och menar likaså att dessa läkemedel aldrig får vara en snabb lösning i de fall vården inte räcker till.

  För oss kommer det vara viktigt att politiskt verka för att Region Östergötland utreder nya, lämpliga behandlingsmetoder samtidigt som man tydligt minskar överbehandling av psykofarmaka.

  Den andra interpellationen för dagen tog upp tidigare fattat beslut om rökfria sjukhusområden. Interpellationen ställdes med anledning av att beslutet tyvärr inte efterlevs på ett önskvärt sätt och därmed inte är uppfyllt.

  Dock kunde vi konstatera att majoriteten arbetar frekvent med att beslutet ska efterlevas och att det som Sverigedemokraterna också efterfrågade, i form andra aktuella åtgärder, kunde besvaras väl, vilket är glädjande.

   

  Sverigedemokraterna lämnade även in fyra nya motioner vid sammanträdet, vilka var följande:

  Förbättrade friskvårdsmöjligheter – Motionär: Clara Aranda

  Informationskampanj för att minska vårdköerna – Motionär: Clara Aranda

  Utöka den anropsstyrda trafiken – Motionär: Richard Svensson

  Inför riktade enkätundersökningar – Motionär: Richard Svensson

   

  Avslutningsvis vill vi informera om att Sverigedemokraterna kommer att presentera sitt tredje budgetförslag för mandatperioden vid sammanträdet som äger rum den 20-21 juni.

 • Regionfullmäktige den 15 februari

  Av Clara Aranda den 2 mars, 2017
  0

  Under regionfullmäktigesammanträdet den 15 februari behandlades en viktig och aktuell interpellation från Sverigedemokraterna som ställdes för att utreda i vilken utsträckning man upphandlar närproducerat i Region Östergötland.

  Interpellationen togs emot väl och Sverigedemokraterna uppmärksammade en del brister som styrande majoritet kommer att se över.

  Richard Svensson poängterade vikten av närproducerat i fullmäktiges talarstol:

  ”Jag vill också belysa att Sverige, mig veterligen, har en av världens bästa djurskyddslagstiftning och djurhållning, vilket betyder att djur i andra länder, då bland annat Danmark, Thailand, Brasilien och Tyskland inte alls har samma standard och lagar vad gäller uppfödning, hantering och slakt, vilket bekymrar mig då ni skriver ”De animaliska produkter som används uppfyller svensk djurskyddslagstiftning.”

  Jag har själv varit i kontakt med företag som regionen upphandlar ifrån och de har själva ingen koll på om de produkter som inhandlas verkligen lever upp till svensk djurskyddslagstiftning då de inte har möjlighet att kontrollera allt. Detta betyder att det krävs inköp av lokala produkter för att vara säker på att produkterna uppfyller svensk djurskyddslagstiftning, en djurskyddslagstiftning som är världens mest omfattande och världens mest kraftfulla djurskyddslag.

  Det finns utöver svensk djurskyddslagstiftning mängder med anledningar att köpa östgötska och svenska råvaror i så stor utsträckning som möjligt, då främst för att främja de lokala bönder och företag som finns i Östergötland, annars kan de tvingas in i konkurs eftersom allt fler köper importerade produkter som i sin tur bidrar till nedläggningar för de svenska producenterna, men också ur miljösynpunkt då transporterna och utsläpp minskar avsevärt. Vad man kan läsa av svaret så tycks denna interpellation ha uppmärksammat majoriteten på de brister som finns och man börjar nu att agera och det är Sverigedemokraterna glada för.”

  Sverigedemokraterna i Region Östergötland kommer givetvis att följa utvecklingen gällande närproducerad och sund mat vid upphandling, samt fortsatt granska hur väl de utsatta målen uppfylls.

   

  Vid sammanträdet lämnade Sverigedemokraterna in tio motioner för behandling, vilka var följande:

  Inrätta en medarbetardialog – Motionärer: Clara Aranda och Richard Svensson

  Brukarstyrd inläggning inom psykiatrin – Motionär: Clara Aranda

  Akut terapi – Motionär: Clara Aranda

  Genomför en behovsanalys av endometriosvården – Motionär: Clara Aranda

  Digitala lösningar för regionfullmäktiges sammanträden – Motionär: Clara Aranda

  Informationspärm för förbättrad patientdelaktigehet – Motionär: Clara Aranda

  Uppföljning av sjukhusvistelse – Motionär: Clara Aranda

  MHFA – Första hjälpen till psykisk ohälsa – Motionär: Clara Aranda

  Screening för tjock och ändtarmscancer – Motionär: Clara Aranda

  Ge konstnärer möjlighet att ställa ut sin konst i våra lokaler – Motionär: Richard Svensson

   

  Nästa regionfullmäktigesammanträde äger rum den 27 april.

   

 • Dags att nominera årets östgötska sverigedemokrat

  Av Clara Aranda den 6 februari, 2017
  0
  Nu är det dags att nominera årets östgötska sverigedemokrat!
   
  Sverigedemokraterna Östergötland utser årligen årets östgötska sverigedemokrat. Alla medlemmar som tillhör Östergötland är välkomna att skicka sin nominering till ordförande Jan Svensson, e-post: jan.svensson@sd.se, innan den 10 mars.
  Var god ange ditt för och efternamn, samt medlemsnummer, i ditt mejl.
   
  Observera att man enbart kan nominera en person och den personen ska vara skriven i Östergötland och givetvis även medlem i Sverigedemokraterna.
   
  Årets östgötska sverigedemokrat kommer att presenteras på Sverigedemokraterna Östergötlands årsmöte.
   
  Lycka till!
 • PRESSMEDDELANDE

  Av Clara Aranda den 13 januari, 2017
  0

  Östgöta Kök tar politisk ställning mot Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna planerade att hålla en middag i Östgöta Köks lokal på Nya torget i Norrköping i februari. Efter visning av lokal och möte med ansvarig på Östgöta Kök var det sagt att en offert skulle skickas innan bokningen slutfördes.
  Idag informerades Sverigedemokraterna Östergötland istället om att man fattat beslut att inte välkomna partiet. Orsakerna som angavs var att man ville visa respekt för den personal som hade annan etnisk bakgrund, samt att man inte heller ville riskera någon negativ publicitet.

  – ”Det är absurt att man väljer att neka Sveriges tredje största parti att hyra en festlokal för en inofficiell middag. I min kontakt med Östgöta Kök har man över huvud taget inte lyft att det skulle kunna vara ett problem tidigare. Grunderna för beslutet påvisar i sin tur en anmärkningsbar okunskap hos beslutsfattarna och jag beklagar verkligen att man som sverigedemokrat inte behandlas likvärdigt med andra kunder.” Kommenterar Clara Aranda.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, vice ordförande – Sverigedemokraterna Östergötland

  Telefonnummer: 013-207053

  E-post: jonas.andersson@sd.se

 • Regionfullmäktige den 22-23 november

  Av Clara Aranda den 25 november, 2016
  0

  Den 22-23 november var det återigen dags för regionfullmäktige där finansplansdebatten var i högsta fokus. Region Östergötland närmar sig nu en halv miljard i underskott och styrande majoritet väljer samtidigt att minska hälso- och sjukvårdsnämndens ram med sammanlagt 30 miljoner kronor för perioden 2017-2019. I Sverigedemokraternas förslag återfanns istället samma förstärkning till hälso- och sjukvårdsnämnden som i vårt budgetförslag, det vill säga ett anslag på 100 miljoner kronor årligen.

  Med anledning av verksamheternas fortsatt negativa resultatutveckling är Sverigedemokraterna tydliga med vikten av att ta ansvar, både genom en åtgärdsplan samt en strategisk förberedelse inför de stora utmaningar som väntar. Därför önskade vi uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med aktuella verksamhetschefer, sammanställa en omfattande redogörelse av samtliga flyktingrelaterade kostnader och flyktingmottagandets påverkan på respektive enheter. Sammanställningen menar vi kan ligga till grund för en åtgärdsbedömning varav analysen av densamma ska återge tydlig handlingsstruktur som resulterar i en noggrann strategisk förberedelse. Vi anser således att Region Östergötland måste göra en seriös konsekvensbedömning för att framgent också kunna möta den situation vi står inför, då statliga bidrag för invandringsrelaterad befolkningstillväxt inte är permanent.

  Clara

  ”I vår finansplan poängterar vi vikten av ett långsiktigt ansvarstagande där framtidens utmaningar hanteras idag. Vår ambition är att uppnå de realistiska målsättningar som vi belyser i vår finansplan, där uppenbara svårigheter hanteras med pragmatiska lösningar, och inte minst en verklighetsförankrad politik.” Citat från Clara Arandas inledningsanförande under finansplansdebatten, 2016-11-22.

  Utöver åtgärdsförslag har Sverigedemokraterna valt att fortsätta driva de frågor som står oss nära, så som suicidpreventiva insatser, kvinno- och mödrahälsovård, samt effektiviseringsinsatser inom hälso- och sjukvården, som exempelvis integrerande vårdprocesser och granskande översyn av nuvarande styrmodeller.

  Sverigedemokraterna i Region Östergötland vill se en mer patientcentrerad vård och har länge drivit frågor i den riktningen. I finansplanen har vi lagt förslag om brukarstyrd inläggning för personer med suicidtankar och självskadebeteende. Vårt förslag om brukarstyrd inläggning innebär kortfattat att personer själva ska kunna lägga in sig för vård kortare perioder och därmed ges förutsättningen att själva kunna hantera sitt sjukdomstillstånd genom delaktighet i den vårdande processen.

  Det finns många rapporterade brister i den befintliga vården för just självskadebeteenden. Därför ser vi ett stort behov av att man omvärderar verksamheten och implementerar nya metoder, som i det här fallet inte minst kan anses vara en god krishanteringsstrategi och samtidigt vara avlastande för den redan hårt belastade akutsjukvården.

  ChristinaIngvar

  Flera Sverigedemokrater var aktiva i talarstolen och yrkade bifall till finansplanen i sina anföranden. Från vänster: Christina Nilsson och Ingvar Våxmo.  

  En het potatis under debatten var Sverigedemokraternas intentioner att Region Östergötland ska motverka rådande urbaniseringstrend och underlätta för de som bor på landsbygden. Clara Aranda lyfte fram att Sverigedemokraterna ser allvarligt på rådande trend av nedläggningar av busslinjer på landsbygden och det faktum att man inte problematiserar urbaniseringen utan snarare banar väg för en fortsatt avveckling. Sverigedemokraterna vill istället hitta nya alternativa färdsätt för de som bor på landsbygden. Vi anser därmed att när man lägger ner en linje, med få resenärer som orsak, alltid ska ha en alternativ lösning för de pendlare som faktiskt är i behov av att förflytta sig med hjälp av kollektivtrafik. Man ska helt enkelt inte bestraffas för att man bor utanför stadskärnan.

  Även Richard Svensson var tydlig gällande detta i sitt anförande när det regionala trafikförsörjningsprogrammet debatterades.

  Richard

  ”(..)Vi menar att man istället bör ha fokuserat på att utöka den anropstyrda linjetrafiken eller se över de tider som linjen kör och begränsa det utifrån resandeantal. Det man istället fokuserar på är att utveckla närtrafiken, som vi ser som ett bra komplement men som inte bör ses som ett alternativ till linjetrafik eller anropsstyrd linjetrafik då närtrafiken kostar extra, även om man har ett månadskort eller biljett hos Östgötatrafiken.” Citat från Richard Svenssons anförande gällande det regionala trafikförsörjningsprogramet, 2016-11-23.

  Sverigedemokraterna har ännu en gång visat att vi är den verkliga oppositionen för en ansvarsfull politik här i Region Östergötland och det arbetet fortsätter. Nästa regionfullmäktigesammanträde äger rum den 15 februari och därför passar vi härmed på att önska alla läsare en riktigt God jul och ett Gott nytt år!