Sverigedemokraterna Östergötland | Sverigedemokraterna i Östergötland | Sida 5

Sverigedemokraterna Östergötland

Välkommen till Sverigedemokraterna Östergötland

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

J S S

Jan Svensson

Ordförande

Telefon: 070-961 13 35

Distriktskansliet:
Sverigedemokraterna Östergötland
Torggatan 4 A 2tr
582 19 Linköping

Kanslitelefon: 0705-28 71 26

Skicka e-post till oss

 • Viktig information gällande beslut om parkering för anställda i Region Östergötland

  Av Clara Aranda den 2 september, 2016
  0

  Vid regionstyrelsens sammanträde den 31 augusti fattade styrelsen beslut om parkering för anställda. Östgöta Correspondenten och Norrköpings tidningar har dessvärre uteslutit Sverigedemokraterna i sin rapportering gällande detta och bara redogjort för övriga partiers ställningstaganden. Under gårdagen tog undertecknad kontakt med de båda tidningarna, dessvärre utan framgång.

  Med anledning av detta vill jag härmed redogöra för hur vi ställt oss i frågan.

  Då Skatteverket påpekat att vår personalparkering härmed måste förmånsbeskattas tog regionstyrelsen beslut om fortsatt hantering av parkeringsplatser. En kostnadsfri parkering skulle innebära skattekostnader och ytterligare arbetsgivaravgifter för Region Östergötland. Eftersom det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser för all personal blir det heller inte en förmån som kommer alla till nytta.

  Sverigedemokraterna ansåg inte att presenterat beslutsunderlag var fullständigt och yrkade på återremiss. Vi vill se att man utreder alternativ för den personal som inte har möjlighet att ta sig till och från arbetet utan bil. Det vill säga i de fall då kollektivtrafiken inte kan garantera det. Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom ett beslut som kan komma att försämra både inkomst och arbetssituation för personal som inte har möjlighet att förändra sitt resande. Vi vill även se att man tydligt följer upp beslut om att intäkterna ska gå tillbaka till våra anställda, som enligt fattat beslut ska ske genom olika personalvårdsförmåner. För oss är det viktigt att kunna påvisa att beslutet efterlevs på ett eftersträvansvärt sätt.

  Därav har vi också reserverat oss mot beslutet.

   

  Clara Aranda

  Gruppledare i Region Östergötland
  Ledamot i regionstyrelsen

 • Regionfullmäktige den 21-22 juni

  Av Clara Aranda den 4 juli, 2016
  0

  Den 21 juni var det dags för Sverigedemokraterna i Region Östergötland att presentera sitt budgetförslag i regionfullmäktige. Det blev en lång budgetdebatt som pågick under hela dagen och flertalet Sverigedemokrater äntrade talarstolen.

  I Sverigedemokraternas budgetförslag återfanns bland annat skarpa satsningar på kvinno- och mödrahälsovård, där vi fokuserat på områden som förlossningsvård, endometrios och livmoderhalscancer. Vi valde likaså att lyfta behov och förslag på förbättringsåtgärder inom den psykiatriska vården som för oss är, och fortsatt kommer att vara, ett starkt prioriterat område.

  Utöver förslag om att stärka och effektivisera hälso- och sjukvården riktade vi resurser till länets hembygdsföreningar för att investera i det regionala kulturarbetet, som vi menar i huvudsak ska bidra till att värna den svenska majoritetskulturen och vårt kulturella arv.

  Sverigedemokraterna riktade även medel för att effektivisera och samtidigt förbättra tillgängligheten till regional landsbygdstrafik i vårt län, detta genom att bland annat utöka och förbättra den anropsstyrda trafiken.

  Vill du läsa mer om våra förslag och satsningar kan du läsa hela vår budget genom att klicka här.

  Då regionfullmäktige ägde rum under två hela dagar behandlades även tre interpellationer från Sverigedemokraterna. En interpellation ställd av Clara Aranda, gällde den uppmärksammade blodbristen i Östergötland under april månad. I interpellation efterfrågades bland annat en lägesuppdatering kring den motion som Sverigedemokraterna fick stöd för av dåvarande landstingsfullmäktige 2013 om att öppna en central blodtapp i Norrköping. I nuläget avser inte majoriteten att verkställa beslutet, eftersom man menar att behov för detta inte finns. Sverigedemokraterna kommer dock att följa upp hanteringen och fortsätta att vara uppmärksamma i den här frågan.

  Den andra interpellationen, även den ställd av Clara Aranda, lyfte problematiken kring rådande brist på sjukvårdstolkar och hur man avser att hantera detta.

  I interpellationssvaret framkom det att man nu inför en reserelaterad ersättning i den nya upphandlingen för att ge de tolkar som väljer att arbeta inom hälso- och sjukvården bättre förutsättningar. Utöver det kunde man av svaret utläsa att  Region Östergötland inte erbjuder någon form av samordnad hantering för den administrativa belastning som beställning av tolkningstjänster och avvikelserapportering innebär. Verksamheterna får därmed på egen hand ansvara för att hantera administrationen kring beställningar, avvikelser och vite själva. Det är anmärkningsvärt att personalen ska belastas och att man inte önskar underlätta deras arbete genom att exempelvis samordna den administrativa hanteringen. Sverigedemokraterna har varit måna om att driva frågor gällande administrativ avlastning och anser att det inte är försvarbart att redan hårt ansatt personal ska tvingas slita ännu mer.

  Den tredje, mycket viktiga interpellationen, ställd av Richard Svensson och Sonny Persson tog upp den aktuella sommarkrisen i Motala som orsakats av att man under sommaren tvingas stänga rekordmånga vårdplatser, från 90 vårdplatser i fjol till 40 vårdplatser nu i sommar. Av svaret att döma står styrande majoritet handfallna inför vad som sker. I sitt replikskifte med regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S) var Sonny Persson glasklar, Region Östergötland kan inte garantera patientsäkerheten och personalen går på sina knän. Han var likaså tydlig med att majoriteten måste se allvaret i denna ohållbara utveckling och agera.

  Sverigedemokraterna var även det enda partiet som valde att yrka avslag på den politiskt laddade handlingsplanen som tagits fram för att i huvudsak implementera CEMR-deklarationen med fokus på lokalt och regionalt jämställdhetsarbete. I handlingsplanen föreslogs bland annat kvotering som en lämplig åtgärd.

  Clara Aranda yrkade avslag och poängterade bland annat följande i talarstolen:

  ”Sverigedemokraterna ser män och kvinnors lika värde som en fullständig självklarhet. Ingen man eller kvinna ska särbehandlas med anledning av sin könstillhörighet. Inte i några som helst sammanhang. Därför kan vi inte heller ställa oss bakom en handlingsplan som exempelvis föreslår kvotering som en lämplig åtgärd.

  Vi anser också det vara att gå för långt när man vill problematisera könsnormativa uttryck med syftet att försöka styra människors individuella val i en önskvärd riktning. Vi värdesätter den individuella friheten och ser inte biologiska och frivilliga val som något problematiskt. 

  Region Östergötlands jämställdhetsarbete bör istället handla om att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män. Det gör man bland annat genom ett aktivt arbete för att motverka diskriminering, underlätta tillvaron för både kvinnor och män, och inte minst motverka synsätt där könstillhörighet står över individuell kompetens och lämplighet.”

  Moderaterna och Krisdemokraterna valde att, tillsammans med Vänsterpartiet, yrka på minoritetsåterremiss, vilket de också fick igenom. Sverigedemokraterna kommer oavsett utgången fortsatt att stå upp för individuell frihet och säga nej till alla former av diskriminering.

  Det politiska arbetet i Region Östergötland återupptas efter sommaruppehållet, till dess vill vi passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar!

 • Sverigedemokraterna Östergötland firar 10 år!

  Av Clara Aranda den 27 maj, 2016
  0

  Välkommen att fira Sverigedemokraterna Östergötlands 10-årsjubileum!

  Som medlem i Sverigedemokraterna och boende i Östergötland har man nu fått en inbjudan till vårt jubileumsfirande via e-post.
  Har man inte registrerat någon mejladress kommer inbjudan genom postutskick.

  All information finns att tillgå i inbjudan. Vid övriga frågor kontakta Lise-Lotte Lindgren via e-post: lise.lotte.lindgren@sd.se eller telefon: 0721-672191.

 • Regionfullmäktige den 27 april

  Av Clara Aranda den 30 april, 2016
  0

  Onsdagen den 27 april sammanträdde regionfullmäktige. Debatt kring årsredovisningen ägde rum och Sverigedemokraternas gruppledare Clara Aranda lyfte fram synpunkter och tankar kring den förda verksamheten under 2015.
  Arbetet kring psykisk ohälsa hos barn och unga har varit en mycket viktig fråga för Sverigedemokraterna i Region Östergötland, ett område som sittande majoritet inte lagt något större fokus på. Clara Aranda lyfte därför, i sitt anförande, fram exempel på satsningar och förbättringsåtgärder som partiet drivit. Sverigedemokraterna har bland annat lyft förslag om att se över möjligheten till att inrätta en jourlinje för stödsamtal med fokus på just barn och unga som befinner sig i riskzonen. Vi har även lyft idén om att ungdomsmottagningar, i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden, tillsammans ska arbeta fram en handlingsplan för att kunna upprätta ett omfattande suicidpreventivt arbete för samtliga verksamheter som kan tänkas ha en viktig roll i arbetet med barn och unga.

  En annan fråga som berördes under anförandet var arbetet för att minska antalet kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer vilket är en vanlig orsak till cancerdöd hos kvinnor, globalt sett den näst vanligaste.
  Region Östergötland erbjuder idag kostnadsfria gynekologiska cellprovskontroller vilket är positivt. Dock har undersökningar visat att de kvinnor som uteblir från kontrollerna är svåra att nå och man behöver hitta nya vägar för att möta just den här gruppen. Sverigedemokraterna har därför motionerat om att Region Östergötland ska erbjuda kvinnor kostnadsfria HPV-tester, det vill säga självtester som kan användas av kvinnor i hemmiljö. Förslaget innebär kortfattat att de kvinnor som av olika skäl väljer att utebli från kontrollerna inte längre behöver ta sig tid att besöka en mottagning. Istället får de en möjlighet att använda sig av självtest för att kunna upptäcka förstadier till livmoderhalscancer.

  Clara Aranda påpekade även att den ekonomi som majoritetens företrädare anser vara god i själva verket är i obalans.

   

  Skärmklipp 2016-04-30 16.11.40”Ekonomin är i grunden god sägs det, samtidigt står vi fortfarande inför en oroande utveckling och en ekonomisk obalans inom hälso- och sjukvården, vilket, om rätt åtgärder inte tillämpas, kommer att skaka den grunden.”

   

   

   

   

   

   

   

  Sverigedemokraterna debatterade likaså förslag till regional biblioteksplan och debatten fokuserades på hur Region Östergötlands egentliga roll och ansvar bör se ut.

  Richard Svensson, ledamot i regionfullmäktige, tog upp kontraproduktiva satsningar på aktiviteter som ska genomföras på andra språk än svenska i så kallat integreringssyfte, så som sagostunder på modersmål och samhällsorientering på modersmål. I den regionala biblioteksplanen föreslog man även rekrytering av bibliotekspersonal med olika språkkompetens.

  När biblioteksplanen behandlades i regionstyrelsen lämnade Sverigedemokraterna in en protokollsanteckning där vi bland annat poängterade följande:

  ”Att kunna göra sig förstådd på svenska i tal och skrift är en avgörande faktor för inkludering och delaktighet i samhället. Därmed är det problematiskt att fokusera på modersmål framför det svenska språket eftersom det snarare försvårar anpassningsmöjligheterna.”

  Även Clara Aranda deltog i samma debatt och tydliggjorde Sverigedemokraternas syn på anpassning, inkludering och samhällsansvar.

   

  Skärmklipp 2016-04-30 16.15.27

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vid sammanträdet behandlades också Sverigedemokraternas interpellation om felmedicinering som Sonny Persson, ledamot i regionfullmäktige, och Clara Aranda ställt. I interpellationen efterfrågades befintliga rutiner för att motverka förekomsten av felmedicinering. Sverigedemokraterna anser att detta är ett område som man behöver beakta och inte minst utreda tänkbara förbättringsåtgärder, förslagsvis utreda möjligheten att låta kliniska apotekare ingå i vårdteam vilket har visat sig vara studerad och framgångsrik metod.

  Avslutningsvis var det ett händelserikt sammanträde med många intressanta debatter och vi ser fram emot att presentera vårt budgetförslag vid nästa sammanträde som äger rum den 21-22 juni.

   

  Skärmklipp 2016-04-30 16.18.45

   

 • Riks- och regionrepresenterat besök på Lunnevads Folkhögskola

  Av Clara Aranda den 9 april, 2016
  0

  Fredagen den 8 april så besökte riksdagsledamot Markus Wiechel och vår regionfullmäktigeledamot, Richard Svensson, Lunnevads folkhögskola. Riksdagsledamöter från samtliga partier var inbjuda, övriga närvarande var rektorer och verksamhetsansvariga från länets folkhögskolor samt representanter från studieförbunden i Östergötland. Dagen var ämnad åt att diskutera migrations- och asylfrågor kopplade till folkhögskolor. Dagen började med en presentation och sedan lite allmän information kring folkbildning, studieförbund och folkhögskolor. Efter detta ägde en gedigen föreläsning angående migration och invandring rum och man förklarade att 35% av alla som går allmän linje på folkhögskolor är utrikesfödda utanför samt att trycket på folkhögskolorna är så pass stort att alla inte får möjlighet att komma in. Det informerades även om att det under år 2014 påbörjades en etableringskurs i Östergötland, vilket är en utbildning på sex månader där man inriktar sig på lågutbildade. Under dessa sex månader så lär man sig svenska, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. Under våren 2015 så fanns 21 deltagare och när samma utbildning började hösten 2015så var så var deltagarsiffran uppe i 66.

  Efter informationsdragningen var det dags för en rundvandring där gästerna fick besöka en klass på den allmänna linjen, en klass på konstlinjen och även en klass på musiklinjen vilket följdes av lunch. Efter lunchen hölls en timmes frågestund, där det diskuterades samverkan mellan folkhögskolor och Europa. Lunnevads representanter förklarade att man bland annat har ett gott samarbete med Barcelona då ett antal elever åker ner till Barcelona för att lära sig dans.

  Avslutningsvis var det ett givande och intressant besök som vi tar med oss i vårt framtida arbete.

  12924415_981062781982751_8891446483894673980_n12933168_981062778649418_7990560264465948535_n