Pressmeddelande | Sverigedemokraternas budgetförslag för Region Östergötland 2018-2020 | Sverigedemokraterna Östergötland

Pressmeddelande | Sverigedemokraternas budgetförslag för Region Östergötland 2018-2020

I Sverigedemokraternas budgetförslag för Region Östergötland, perioden 2018-2020 väljer vi ett stärkt fokus på hälso- och sjukvården.

Vår främsta prioritet är vårdpersonalens arbetssituation och vi avsätter sammanlagt 24 miljoner kronor för att förbättra det väldigt pressade läget inom hälso- och sjukvårdssektorn. Sverigedemokraterna satsar därför på rekrytering av vårdservicepersonal och administrativ personal. Detta, menar vi, ska innebära en nivåstrukturerad arbetsfördelning där sjuksköterskor och läkare ska avlastas från basala vårduppgifter samt administrativ hantering.

Utöver det budgeterar vi för en pilotprojektssatsning på personalombud som ska fungera som en stödjande funktion för personalen i det vardagliga arbetet, och likaså vid exempelvis löneförhandlingar, anställningsavtal och medarbetarsamtal. Personalombudet ska vara en tillgång för personalen och aktivt arbeta för en god arbetsmiljö.

Vi ser även behov av en stärkt dialog mellan politiken och våra medarbetare ute i vårdorganisationen. Därför föreslår vi att en medarbetardialog under regionstyrelsen inrättas. På så sätt kan vi förbättra och analysera förbättringsåtgärder på ett mer konkret och förankrat tillvägagångssätt.

Sverigedemokraterna vill stärka upp arbetet med vårdrelaterade skador och infektioner. VRI innebär idag en enorm kostnad för Region Östergötland och vi måste därför ge utrymme för att analysera samt pröva nya arbetssätt. Idag efterfrågas utveckling av digitaliserat stöd för en mer patientsäker vård och det menar vi måste utredas samt realiseras.

Utöver det krävs det att vi stärker kunskapen hos våra medarbetare, både när det kommer till vårdrelaterade infektioner och strikta vårdhygiensrutiner. Detta blir således extra viktigt vid rekrytering av vårdservicepersonal då kompetensen inte är densamma. Därför föreslår Sverigedemokraterna en utökad kompetensförsörjning inom området och avsätter totalt åtta miljoner kronor för att stärka upp arbetet med VRI.

En annan mycket viktig fråga för Sverigedemokraterna är införandet av psykiatriska akutbilar i Region Östergötland. Ett prisat koncept som har visat sig vara mycket framgångsrikt i de regioner och landsting som arbetssättet har prövats.

Vi väljer därav att avsätta två miljoner kronor för att påbörja ett projekt med psykiatriska akutbilar i Region Östergötland.

Vi satsar även två miljoner kronor på utvecklad digitalisering för digitalt stöd inom offentlig förvaltning, digitala tjänster för allmänheten, digital kompetens och delaktighet, bredbandsinfrastruktur och IT för företagande samt entreprenörskap.

Inom den regionala trafiken väljer vi att stärka den anropsstyrda trafiken med två miljoner kronor för att tillgängliggöra och behovsanpassa våra tjänster, främst för de som bor utanför stadskärnan.

 

Sverigedemokraternas gruppledare Clara Aranda kommenterar:

”I Sverigedemokraternas budgetförslag värderas långsiktigt hållbara lösningar. Våra utvalda prioriteringsområden är ämnade att, i grunden, förnya arbetssätt och metoder som inte genererar önskvärda resultat på ett förtjänstfullt sätt.

Vi är det parti i Region Östergötland som sätter vården främst och på riktigt investerar i att förändra vårdpersonalens ohållbara arbetssituation.

Sverigedemokraterna är beredda att satsa för en tydligt märkbar förändring och vårt fokus ligger där det behövs som mest, hos våra fantastiska medarbetare som varje dag kämpar hårt för att upprätthålla en god hälso- och sjukvård i vårt län.”