Regionfullmäktige 20-21/11 2019 | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige 20-21/11 2019

Då var det dags för årets sista regionfullmäktige där framförallt finansplanen behandlades.

Detta fullmäktige är uppbyggt av två dagar, varav första dagen är avsedd för finansplan och dag två av övriga ärenden.

Dag 1 inleddes med information för att sedan påbörja en gruppledarrunda där samtliga gruppledare föredrar sina finansplaner. Darko Mamkovic (SD) började sitt anförande med att förklara att vi har fått ökade vårdköer, skattehöjning, kraftiga besparingar, brist på personal och en arbetslöshet som är bland det högsta i EU, allt detta under en högkonjunktur. Socialdemokratin har nu slut på verktyg i sin verktygslåda och deras år i styret har nu passerat sitt bäst före datum. I Sverigedemokraternas finansplan så kan man återse liknande förslag som i budgeten med vissa undantag. Vi föreslår i denna finansplan en skattesänkning mot budgetens beslutade skatte med 20 öre, vi föreslår även satsningar till vårdpersonal som inte fanns med i vår senaste budget. Hela Darkos anförande, tillsammans med hela fullmäktige går att se på region Östergötlands hemsida eller på deras Youtubekanal.

Återigen var det Sverigedemokraternas förslag om reklam inom Östgötatrafiken som väckte uppmärksamhet och som diskuterades mest under Regionfullmäktige. Personer från nästan samtliga partier var uppe och kritiserade de siffror vi hade presenterat i vår finansplan, utan att ha någon som helst fakta bakom. Darko Mamkovic tog replik vid flertalet tillfällen för att informera om de siffror vi hade och att vi med samråd med reklambyråer och andra företag har fått fram gedigen information med prisförslag och utifrån det också kunnat göra ett verklighetsförankrat förslag. Ingen av de andra partierna hade gjort någon som helst utredning innan fullmäktige utan flosklerna irrade runt i rummet, liknande budgetdebatten.

Näst på tur att hålla anförande i finansplansdebatten för Sverigedemokraterna var Jan Svensson som höll ett anförande kopplat till sin roll som ledamot i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Anförandet förklarade situationen i Regionen idag och vad som kommer eller måste förbättras inom Östgötatrafiken och våra stambanor för att ha en hållbar kollektivtrafik i Östergötland med goda kommunikationer med Kalmar och Västervik.

Sist ut för Sverigedemokraternas grupp var Richard Svensson som förklarade att ha när nöjd att vi nu kan presentera en finansplan med en skattesänkning när majoriteten väljer att höja skatten. En ökning av skatten förbättrar inte situationen vi står inför utan kan istället bidra till att företag väljer att söka sig härifrån vilket hämmar både tillväxt och ekonomin i Östergötland. Richard anförde också vår satsning på vårdpersonal som oerhört viktig eftersom det är deras ovärderliga arbete som gör att Regionen trots ekonomiska svårigheter har hälso- och sjukvård i väldigt hög kvalité.

DAG 2

Dag 2 inleddes med övriga ärenden. Vid ärende 6 som handlar om kulturplan för Östergötland så tog Darko Mamkovic ordet för att föredra Sverigedemokraternas ganska gedigna ändringsyrkande på kulturplanen.

Sverigedemokraternas ändringsyrkande handlar om att inkludera snarare än nedprioritering. Vi valde att plocka bort vissa rubriker och stycken i dokumentet som pekar ut vissa grupper i samhället för att istället ha en kulturplan som inkluderar alla i samhället oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning. Vikten av att främja svenskt och framförallt Östgötskt kulturliv är av största vikt och något som också lyfts fram i det ändringsförslag vi har. Ändringsförslaget innehåller fem ändringspunkter samt 3 punkter som skall tas bort.

Under ärende 10 klimatfärdplan så yrkade Sverigedemokraterna bifall till moderaternas förslag om att ändra det stycke som handlar om tjänsteresor. I klimatfärdplanen så skriver man att inga tjänsteresor med privat bil skall göras, vi menar att det är ohållbart att göra en sådan skrivelse då situationer kan uppstå där privat bil är enda alternativet.  Förslaget är istället att tjänsteresor med privat bil skall minimeras.

Christina Nillson (SD) var uppe och anförde sin inlämnade och behandlade motion. Förlaget var att motionen skulle anses vara besvarad, något som Christina ansåg vara beklagligt då förslaget som motionen lyfter fram infördes efter det att motionen var inlämnad. Praxis bör ändå vara att bifalla de motioner där förslagen införs efter att motionen lämnas in. Motionen handlar om införa äldre mottagningar i vårdcentraler, i detta fall Kinda vårdcentral. Äldre mottagningar kan både möta och tillgodose de behov som äldre och multisjuka har eftersom både kompetens och resurser finns i större om sträckning än hos en vanlig vårdcentral.

Hela regionfullmäktige, samtliga anföranden och repliker finns att se på Region Östergötlands hemsida.