Regionfullmäktige den 15 februari | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige den 15 februari

Under regionfullmäktigesammanträdet den 15 februari behandlades en viktig och aktuell interpellation från Sverigedemokraterna som ställdes för att utreda i vilken utsträckning man upphandlar närproducerat i Region Östergötland.

Interpellationen togs emot väl och Sverigedemokraterna uppmärksammade en del brister som styrande majoritet kommer att se över.

Richard Svensson poängterade vikten av närproducerat i fullmäktiges talarstol:

”Jag vill också belysa att Sverige, mig veterligen, har en av världens bästa djurskyddslagstiftning och djurhållning, vilket betyder att djur i andra länder, då bland annat Danmark, Thailand, Brasilien och Tyskland inte alls har samma standard och lagar vad gäller uppfödning, hantering och slakt, vilket bekymrar mig då ni skriver ”De animaliska produkter som används uppfyller svensk djurskyddslagstiftning.”

Jag har själv varit i kontakt med företag som regionen upphandlar ifrån och de har själva ingen koll på om de produkter som inhandlas verkligen lever upp till svensk djurskyddslagstiftning då de inte har möjlighet att kontrollera allt. Detta betyder att det krävs inköp av lokala produkter för att vara säker på att produkterna uppfyller svensk djurskyddslagstiftning, en djurskyddslagstiftning som är världens mest omfattande och världens mest kraftfulla djurskyddslag.

Det finns utöver svensk djurskyddslagstiftning mängder med anledningar att köpa östgötska och svenska råvaror i så stor utsträckning som möjligt, då främst för att främja de lokala bönder och företag som finns i Östergötland, annars kan de tvingas in i konkurs eftersom allt fler köper importerade produkter som i sin tur bidrar till nedläggningar för de svenska producenterna, men också ur miljösynpunkt då transporterna och utsläpp minskar avsevärt. Vad man kan läsa av svaret så tycks denna interpellation ha uppmärksammat majoriteten på de brister som finns och man börjar nu att agera och det är Sverigedemokraterna glada för.”

Sverigedemokraterna i Region Östergötland kommer givetvis att följa utvecklingen gällande närproducerad och sund mat vid upphandling, samt fortsatt granska hur väl de utsatta målen uppfylls.

 

Vid sammanträdet lämnade Sverigedemokraterna in tio motioner för behandling, vilka var följande:

Inrätta en medarbetardialog – Motionärer: Clara Aranda och Richard Svensson

Brukarstyrd inläggning inom psykiatrin – Motionär: Clara Aranda

Akut terapi – Motionär: Clara Aranda

Genomför en behovsanalys av endometriosvården – Motionär: Clara Aranda

Digitala lösningar för regionfullmäktiges sammanträden – Motionär: Clara Aranda

Informationspärm för förbättrad patientdelaktigehet – Motionär: Clara Aranda

Uppföljning av sjukhusvistelse – Motionär: Clara Aranda

MHFA – Första hjälpen till psykisk ohälsa – Motionär: Clara Aranda

Screening för tjock och ändtarmscancer – Motionär: Clara Aranda

Ge konstnärer möjlighet att ställa ut sin konst i våra lokaler – Motionär: Richard Svensson

 

Nästa regionfullmäktigesammanträde äger rum den 27 april.