Regionfullmäktige den 19-20 juni | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige den 19-20 juni

Den 19–20 juni höll regionfullmäktige sina sista sammanträdesdagar för mandatperioden, och det var således dags att debattera partiernas budgetförslag.

Sverigedemokraternas största budgetsatsning innebär ett tillskott på 150 miljoner kronor för att förbättra vårdpersonalens arbetssituation. Med den satsningen vill vi bland annat avlasta sjuksköterskor och läkare från både administrativt och basalt vårdarbete.

Vi har lanserat en rad förslag för att förbättra arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. För oss är det exempelvis viktigt att öka vårdpersonalens inflytande över den egna arbetssituationen, samtidigt som vi föreslår insatser för en trygg och säker vårdmiljö där nolltolerans mot hot, våld, samt trakasserier, ska råda.

Sverigedemokraterna var också det parti som uttryckligen valde att lyfta förbättringsinsatser för den psykiatriska vården i Östergötland, med förslag om brukarstyrd inläggning, psykiatriska akutbilar och suicidpreventiva insatser, som tydliga förslag på uppgraderingar av den befintliga vården.

Utöver ytterligare resursförstärkningar till hälso- och sjukvården avsatte Sverigedemokraterna likaså 30 miljoner för att stärka upp den regionala landsbygdstrafiken. En satsning vars målsättning är att möta de behov som finns utanför stadskärnan.

Största fokus under debattens gång handlade dock om den allvarliga kris som hälso- och sjukvården i Östergötland befinner sig i. Sverigedemokraternas gruppledare, Clara Aranda, lyfte behovet av extraordinära insatser i sitt anförande:

”Vi är övertygade om att en hållbar politik, som på riktigt kan hantera en djupt problematisk utveckling, måste ske på nationell nivå genom en nationell krishantering.

Region Östergötland kan inte, och kommer inte att klara av att lösa den här situationen isolerat på regional nivå, det är ett faktum.

Den nationella politiken är avgörande för utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården, och den är lika avgörande för oss.

Sverigedemokraterna menar att regioner och landsting runt om i landet måste påverka den nationella politiken genom en rak och tydlig dialog.

Vi anser därför att Region Östergötland bör inleda ett forum för nationell krishantering. Det krävs för att vi ska vända den negativa trenden och kunna komma till rätta med hälso- och sjukvården i vårt län.

Vi kan inte vänta på att någon annan ska lösa problemen åt oss, vi måste göra vad vi kan för att påverka framtiden och ta ett övergripande ansvar för att upprätthålla patientsäkerheten och, i högsta möjliga mån, kunna fullfölja vårt viktiga uppdrag som vårdgivare. Det kan vi inte idag.

Att inleda ett arbete för nationell krishantering bör därför också ligga i samtliga partiers intresse.”

 

Clara Aranda (SD) i debatt med Kaisa Karro (S).

 

Sverigedemokraterna tog också upp vikten av att preventiva insatser måste prioriteras högre. Idag ägnar styrande politiker i Region Östergötland all kraft åt att släcka bränder. Vi förde därför fram förslag på flertalet insatser med långsiktig verkan i vårt budgetförslag. Detta eftersom vi är övertygade om att mer hållbara åtgärdsinsatser är rätt väg att gå för att uppnå en effektiv hälso- och sjukvårdsverksamhet som erbjuder en patientsäker och kvalitativ vård.

En annan viktig faktor som vi valde att belysa är behovet av en sanningsenlig redovisning av de faktiska konsekvenser som det ökade åtagandet av samtliga nyanlända, asylsökande och tillståndslösa har inneburit för Östergötland. Vi menar att det är viktigt att analysera för att bereda oss inför de framtida utmaningar vi står inför.

I Sverigedemokraternas budgetförslag var vi också tydliga med att beslut om att personer som befinner sig i illegalt i Sverige, och i det här fallet Östergötland, inte ska ha rätt till fullständig hälso- och sjukvård på lika villkor som länets invånare. Vilket styrande majoritet beslutade om i början på mandatperioden.

Det faktum att hela världens befolkning ska ges rätt att nyttja fullständig hälso- och sjukvård på lika villkor som våra länsinvånare, bara de kan ta sig till Östergötland, är anmärkningsvärt. Den typen av prioritering påvisar styrande majoritets ansvarslösa förhållningssätt till skattemedel, och den nonchalanta syn man har på den allvarliga situationen hälso- och sjukvården i Östergötland befinner sig i.

En sammanfattande analys av regionfullmäktige är av debatten att döma att Sverigedemokraterna ensamt kan titulera sig som ett verkligt oppositionsparti i Region Östergötland.

Vi ser fram emot en spännande valrörelse och möjligheten att lyfta vår regionala politik i det fortsatta politiska samtalet.

 

Sverigedemokraternas parlamentariska grupp vill avslutningsvis passa på att önska alla läsare en trevlig midsommar.

Vi ses i valrörelsen!