Regionfullmäktige den 20-21 juni | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige den 20-21 juni

Innan sommaruppehållet sammanträder regionfullmäktige i två dagar. I vanlig ordning ägnades den första dagen, i största del, åt att debattera majoritetens och oppositionens framlagda budgetförslag.

Sverigedemokraterna i Region Östergötland presenterade ett budgetförslag med ett mycket tydligt fokusområde – att vårdpersonalens arbetssituation måste förbättras avsevärt.
Sverigedemokraternas gruppledare, Clara Aranda, tog i sitt budgetanförande upp det faktum att vi nu har sett tydliga framgångar med utökad vårdnära service, vilket också överensstämmer med de metoder för avlastning, och rätt använd kompetens, som Sverigedemokraterna länge har arbetat för. 

”Idag är det vårdpersonalen som bär upp hälso- och sjukvården, som sliter och kämpar för att upprätthålla en patientsäker vård, i den mån det är möjligt.
Stress, överbelastning och en mycket pressad arbetssituation är verklighet för många anställda. Vi vill ändra på det, och det vill vi göra nu.
Därför väljer vi att avsätta 20 miljoner kronor för att Region Östergötland ska påbörja en prioriterad rekrytering av vårdservicepersonal och vårdadministratörer.
Med den satsningen kommer läkare och sjuksköterskor kunna avlastas, och i sin tur utföra just dom specifika uppgifter som kräver särskild yrkesprofession. ” Clara Aranda, i sitt budgetanförande.

Utöver flera riktade satsningar för en förbättrad arbetssituation har Sverigedemokraterna även budgeterat för att stärka det proaktiva arbetet med VRI, vårdrelaterade infektioner.
Clara Aranda tog, i sitt anförande, upp vikten av att komma till rätta med VRI, som idag innebär en mycket stor kostnad för Region Östergötland. Det proaktiva arbetet med VRI är därmed också ett som Sverigedemokraterna valt att lägga stärkt fokus på i sitt budgetförslag, där satsningar som kompetensförsörjning, digitala lösningar för en säker vård och förbättrade rutiner för uppföljning budgeterats för.

Sverigedemokraternas förslag om att stärka upp den anropsstyrda trafiken blev väldigt omdiskuterad. Richard Svensson (SD) redogjorde för varför Sverigedemokraterna vill satsa på den anropsstyrda trafiken, där han bland annat lyfte fram kostnadsaspekten, då anropsstyrd är ett mer kostnadseffektivt alternativ.

”Med vår politik och med våra satsningar kommer betydligt fler att kunna resa med Östgötatrafiken.” Richard Svensson, i sitt debattinlägg.

Flera Sverigedemokratiska ledamöter äntrade talarstolen för att yrka bifall på Sverigedemokraternas budgetförslag under den pågående debatten.
Vår representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Christina Nilsson, tog i sitt anförande upp Sverigedemokraternas vilja om att genomföra en behovsanalys av endometriosvården i Östergötland och likaså förslag om att, på ett bättre sätt, kunna stödja multisjuka äldre i deras kontakt med primärvården.
Även vår representant i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Ingvar Våxmo, tog plats i talarstolen och lyfte fram Sverigedemokraternas intresse kring innovativa och miljövänliga satsningar för kollektivtrafiken.

Vid den andra sammanträdesdagen behandlades två interpellationer från Sverigedemokraterna, en interpellation avseende den palliativa vården i Östergötland och huruvida Region Östergötland arbetar med att utveckla Socialstyrelsens angivna förbättringsområden i Region Östergötland.
Vår nästa interpellation gällde specialiteten smärtvård och tog i huvudsak upp frågan kring resurser för att kunna ta fram förbättrade behandlingsprinciper.

Sverigedemokraternas ledamot i patientnämnden, Sonny Persson, tog även orda i en interpellationsdebatt gällande anställda med funktionshinder i Region Östergötland och fick värmande applåder efter sitt starka anförande i regionfullmäktige, där han tydligt framförde att funktionshindrade vill bidra och vara en aktiv del av samhället. Han poängterade likaså att det inte enbart handlar om stimulans utan att funktionshindrade, precis som alla andra, vill uppfylla ett syfte, göra skillnad och i alla fall få skäligt betalt för detta.

”Det är väldigt många människor med olika funktionshinder som verkligen vill göra skillnad, som vill vara ett kugghjul i samhällsmaskineriet.” Sonny Persson i sitt debattinlägg.

Sammanfattningsvis var det två dagar med många intressanta debatter och viktiga frågor som hanterades. Sverigedemokraterna lämnade likaså in ytterligare en motion gällande särskilda äldrevårdscentraler, där vi vill utreda möjligheten till att införa särskilda mottagningar för äldre inom primärvården.

Läs budgetförslaget i sin helhet genom att klicka här.

Nu står sommaren för dörren och vi ser fram emot att, med nya krafter, fortsatt driva en ansvarsfull politik i Region Östergötland i höst. Med det sagt vill vi härmed passa på att önska alla läsare en fantastiskt fin sommar!