Regionfullmäktige den 20-21 november | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige den 20-21 november

Tisdagen den 20 november inleddes första sammanträdesdagen av två i regionfullmäktige. Dagen ägnades till stora delar åt finansplansdebatt. Sverigedemokraternas prioriteringsområden var helt i linje med de tidigare förslag som vi presenterat i vår senaste budget för Region Östergötland.

Vi fortsätter således att prioritera hälso- och sjukvården, där vi ser rätt använd kompetens och avlastning av vårdpersonal som ett av våra absolut viktigaste områden. Detta för att komma till rätta med arbetssituationen för våra vårdmedarbetare och samtidigt effektivisera verksamheten genom att läkare och sjuksköterskor får mer tid till patientnära arbete. På så sätt kan vi också erbjuda en god arbetsmiljö och garantera patientsäkerheten.

Patientnämnden tilldelades likaså resurser för att, på ett bättre sätt, kunna utöka möjligheten till fler telefontider och underlätta för den administrativa hanteringen. Nämnden har ett otroligt viktigt ansvar och vår mening är att det finns behov av att kunna möta fler patienter och, i större utsträckning, utföra det viktiga uppdrag som ligger under patientnämndens ansvar.

Ett ytterligare prioriterat område som vi finansierat i vår finansplan är försöksverksamhet med äldremottagningar inom primärvården.

Patientgruppen multisjuka äldre, en patientgrupp med stora vårdbehov, växer. Därför krävs en mer anpassad vård som kan möta detta. Äldremottagningar inom primärvården kommer i sin tur innebära att vi kan avlasta andra vårdinstanser och minska det totala antalet inläggningar. Med anledning av detta vill Sverigedemokraterna därför inrätta en försöksverksamhet där man prövar metoden äldremottagningar inom hälso- och sjukvården.

”Vi menar att Region Östergötland ska ge multisjuka och svaga äldre en vård av högsta kvalitet. Inget annat är godtagbart.” – Clara Aranda

 

 

En annan fråga som vi ansåg vara viktig att lyfta i vår finansplan var förbättringsbehov när det kommer till preventivt arbete för att motverka hudcancer, en av de vanligaste cancerformerna i Sverige idag. Där vårt förslag var att inrätta lämplig form av upplysning i länets högstadieskolor. På så sätt kan man öka den allmänna kunskapen för säkert solande och skapa bättre förutsättningar för tidig upptäckt av cancerogena hudförändringar. Det innebär i sin tur att vi aktivt kan förhindra ett insjuknande och också rädda liv.

För mer information går det bra att ta del av vår finansplan i sin helhet här.

Tolv motioner inlämnade av Sverigedemokraterna behandlades även under sammanträdesdagarna, vilka var följande:

MHFA – Första hjälpen vid psykisk ohälsa – Motionär: Clara Aranda (SD)

Uppföljning av sjukhusvistelse – Motionär: Clara Aranda (SD)

Informationspärm för förbättrad patientdelaktighet – Motionär: Clara Aranda (SD)

Digitala lösningar för regionfullmäktiges sammanträden – Motionär: Clara Aranda (SD)

Genomför en behovsanalys av endometriosvården – Motionär: Clara Aranda (SD)

Akut terapi – Motionär: Clara Aranda (SD)

Ge konstnärer möjlighet att ställa ut sin konst i våra lokaler – Motionär: Richard Svensson (SD)

Förbättrade friskvårdsmöjligheter – Motionär: Clara Aranda (SD)

Informationskampanj för att minska vårdköerna – Motionär: Clara Aranda (SD)

Utöka den anropstyrda trafiken – Motionär: Richard Svensson (SD)

Inför riktade enkätundersökningar – Motionär: Richard Svensson (SD)

Mest glädjande var det gehör vi fick för vår motion gällande informationskampanj för att minska vårdköerna. Sverigedemokraterna har likaså länge arbetat för att Region Östergötland ska genomföra en behovsanalys av endometriosvården och nu börjar fler partier att ställa sig bakom den idén. Efter den debatt som ägde rum kring motionen kan vi dra slutsatsen att en framtida behovsanalys inom området, med största sannolikhet, kommer att genomföras.

Flera av våra ledamöter i fullmäktige var aktiva under debatterna och visade klart och tydligt att vi är mångfasetterade och seriösa i vårt politiska arbete. Vi lämnade också in ytterligare motioner vilka var följande:

Påverkansarbete för ett lokalt suicidpreventivt arbete i Östergötlands samtliga kommuner – Motionär: Clara Aranda

E-petitioner i Region Östergötland – Motionärer: Clara Aranda och Richard Svensson

 

Avslutningsvis önskas samtliga läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!