Regionfullmäktige den 21-22 juni | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige den 21-22 juni

Den 21 juni var det dags för Sverigedemokraterna i Region Östergötland att presentera sitt budgetförslag i regionfullmäktige. Det blev en lång budgetdebatt som pågick under hela dagen och flertalet Sverigedemokrater äntrade talarstolen.

I Sverigedemokraternas budgetförslag återfanns bland annat skarpa satsningar på kvinno- och mödrahälsovård, där vi fokuserat på områden som förlossningsvård, endometrios och livmoderhalscancer. Vi valde likaså att lyfta behov och förslag på förbättringsåtgärder inom den psykiatriska vården som för oss är, och fortsatt kommer att vara, ett starkt prioriterat område.

Utöver förslag om att stärka och effektivisera hälso- och sjukvården riktade vi resurser till länets hembygdsföreningar för att investera i det regionala kulturarbetet, som vi menar i huvudsak ska bidra till att värna den svenska majoritetskulturen och vårt kulturella arv.

Sverigedemokraterna riktade även medel för att effektivisera och samtidigt förbättra tillgängligheten till regional landsbygdstrafik i vårt län, detta genom att bland annat utöka och förbättra den anropsstyrda trafiken.

Vill du läsa mer om våra förslag och satsningar kan du läsa hela vår budget genom att klicka här.

Då regionfullmäktige ägde rum under två hela dagar behandlades även tre interpellationer från Sverigedemokraterna. En interpellation ställd av Clara Aranda, gällde den uppmärksammade blodbristen i Östergötland under april månad. I interpellation efterfrågades bland annat en lägesuppdatering kring den motion som Sverigedemokraterna fick stöd för av dåvarande landstingsfullmäktige 2013 om att öppna en central blodtapp i Norrköping. I nuläget avser inte majoriteten att verkställa beslutet, eftersom man menar att behov för detta inte finns. Sverigedemokraterna kommer dock att följa upp hanteringen och fortsätta att vara uppmärksamma i den här frågan.

Den andra interpellationen, även den ställd av Clara Aranda, lyfte problematiken kring rådande brist på sjukvårdstolkar och hur man avser att hantera detta.

I interpellationssvaret framkom det att man nu inför en reserelaterad ersättning i den nya upphandlingen för att ge de tolkar som väljer att arbeta inom hälso- och sjukvården bättre förutsättningar. Utöver det kunde man av svaret utläsa att  Region Östergötland inte erbjuder någon form av samordnad hantering för den administrativa belastning som beställning av tolkningstjänster och avvikelserapportering innebär. Verksamheterna får därmed på egen hand ansvara för att hantera administrationen kring beställningar, avvikelser och vite själva. Det är anmärkningsvärt att personalen ska belastas och att man inte önskar underlätta deras arbete genom att exempelvis samordna den administrativa hanteringen. Sverigedemokraterna har varit måna om att driva frågor gällande administrativ avlastning och anser att det inte är försvarbart att redan hårt ansatt personal ska tvingas slita ännu mer.

Den tredje, mycket viktiga interpellationen, ställd av Richard Svensson och Sonny Persson tog upp den aktuella sommarkrisen i Motala som orsakats av att man under sommaren tvingas stänga rekordmånga vårdplatser, från 90 vårdplatser i fjol till 40 vårdplatser nu i sommar. Av svaret att döma står styrande majoritet handfallna inför vad som sker. I sitt replikskifte med regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S) var Sonny Persson glasklar, Region Östergötland kan inte garantera patientsäkerheten och personalen går på sina knän. Han var likaså tydlig med att majoriteten måste se allvaret i denna ohållbara utveckling och agera.

Sverigedemokraterna var även det enda partiet som valde att yrka avslag på den politiskt laddade handlingsplanen som tagits fram för att i huvudsak implementera CEMR-deklarationen med fokus på lokalt och regionalt jämställdhetsarbete. I handlingsplanen föreslogs bland annat kvotering som en lämplig åtgärd.

Clara Aranda yrkade avslag och poängterade bland annat följande i talarstolen:

”Sverigedemokraterna ser män och kvinnors lika värde som en fullständig självklarhet. Ingen man eller kvinna ska särbehandlas med anledning av sin könstillhörighet. Inte i några som helst sammanhang. Därför kan vi inte heller ställa oss bakom en handlingsplan som exempelvis föreslår kvotering som en lämplig åtgärd.

Vi anser också det vara att gå för långt när man vill problematisera könsnormativa uttryck med syftet att försöka styra människors individuella val i en önskvärd riktning. Vi värdesätter den individuella friheten och ser inte biologiska och frivilliga val som något problematiskt. 

Region Östergötlands jämställdhetsarbete bör istället handla om att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män. Det gör man bland annat genom ett aktivt arbete för att motverka diskriminering, underlätta tillvaron för både kvinnor och män, och inte minst motverka synsätt där könstillhörighet står över individuell kompetens och lämplighet.”

Moderaterna och Krisdemokraterna valde att, tillsammans med Vänsterpartiet, yrka på minoritetsåterremiss, vilket de också fick igenom. Sverigedemokraterna kommer oavsett utgången fortsatt att stå upp för individuell frihet och säga nej till alla former av diskriminering.

Det politiska arbetet i Region Östergötland återupptas efter sommaruppehållet, till dess vill vi passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar!