Regionfullmäktige den 22-23 november | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige den 22-23 november

Den 22-23 november var det återigen dags för regionfullmäktige där finansplansdebatten var i högsta fokus. Region Östergötland närmar sig nu en halv miljard i underskott och styrande majoritet väljer samtidigt att minska hälso- och sjukvårdsnämndens ram med sammanlagt 30 miljoner kronor för perioden 2017-2019. I Sverigedemokraternas förslag återfanns istället samma förstärkning till hälso- och sjukvårdsnämnden som i vårt budgetförslag, det vill säga ett anslag på 100 miljoner kronor årligen.

Med anledning av verksamheternas fortsatt negativa resultatutveckling är Sverigedemokraterna tydliga med vikten av att ta ansvar, både genom en åtgärdsplan samt en strategisk förberedelse inför de stora utmaningar som väntar. Därför önskade vi uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med aktuella verksamhetschefer, sammanställa en omfattande redogörelse av samtliga flyktingrelaterade kostnader och flyktingmottagandets påverkan på respektive enheter. Sammanställningen menar vi kan ligga till grund för en åtgärdsbedömning varav analysen av densamma ska återge tydlig handlingsstruktur som resulterar i en noggrann strategisk förberedelse. Vi anser således att Region Östergötland måste göra en seriös konsekvensbedömning för att framgent också kunna möta den situation vi står inför, då statliga bidrag för invandringsrelaterad befolkningstillväxt inte är permanent.

Clara

”I vår finansplan poängterar vi vikten av ett långsiktigt ansvarstagande där framtidens utmaningar hanteras idag. Vår ambition är att uppnå de realistiska målsättningar som vi belyser i vår finansplan, där uppenbara svårigheter hanteras med pragmatiska lösningar, och inte minst en verklighetsförankrad politik.” Citat från Clara Arandas inledningsanförande under finansplansdebatten, 2016-11-22.

Utöver åtgärdsförslag har Sverigedemokraterna valt att fortsätta driva de frågor som står oss nära, så som suicidpreventiva insatser, kvinno- och mödrahälsovård, samt effektiviseringsinsatser inom hälso- och sjukvården, som exempelvis integrerande vårdprocesser och granskande översyn av nuvarande styrmodeller.

Sverigedemokraterna i Region Östergötland vill se en mer patientcentrerad vård och har länge drivit frågor i den riktningen. I finansplanen har vi lagt förslag om brukarstyrd inläggning för personer med suicidtankar och självskadebeteende. Vårt förslag om brukarstyrd inläggning innebär kortfattat att personer själva ska kunna lägga in sig för vård kortare perioder och därmed ges förutsättningen att själva kunna hantera sitt sjukdomstillstånd genom delaktighet i den vårdande processen.

Det finns många rapporterade brister i den befintliga vården för just självskadebeteenden. Därför ser vi ett stort behov av att man omvärderar verksamheten och implementerar nya metoder, som i det här fallet inte minst kan anses vara en god krishanteringsstrategi och samtidigt vara avlastande för den redan hårt belastade akutsjukvården.

ChristinaIngvar

Flera Sverigedemokrater var aktiva i talarstolen och yrkade bifall till finansplanen i sina anföranden. Från vänster: Christina Nilsson och Ingvar Våxmo.  

En het potatis under debatten var Sverigedemokraternas intentioner att Region Östergötland ska motverka rådande urbaniseringstrend och underlätta för de som bor på landsbygden. Clara Aranda lyfte fram att Sverigedemokraterna ser allvarligt på rådande trend av nedläggningar av busslinjer på landsbygden och det faktum att man inte problematiserar urbaniseringen utan snarare banar väg för en fortsatt avveckling. Sverigedemokraterna vill istället hitta nya alternativa färdsätt för de som bor på landsbygden. Vi anser därmed att när man lägger ner en linje, med få resenärer som orsak, alltid ska ha en alternativ lösning för de pendlare som faktiskt är i behov av att förflytta sig med hjälp av kollektivtrafik. Man ska helt enkelt inte bestraffas för att man bor utanför stadskärnan.

Även Richard Svensson var tydlig gällande detta i sitt anförande när det regionala trafikförsörjningsprogrammet debatterades.

Richard

”(..)Vi menar att man istället bör ha fokuserat på att utöka den anropstyrda linjetrafiken eller se över de tider som linjen kör och begränsa det utifrån resandeantal. Det man istället fokuserar på är att utveckla närtrafiken, som vi ser som ett bra komplement men som inte bör ses som ett alternativ till linjetrafik eller anropsstyrd linjetrafik då närtrafiken kostar extra, även om man har ett månadskort eller biljett hos Östgötatrafiken.” Citat från Richard Svenssons anförande gällande det regionala trafikförsörjningsprogramet, 2016-11-23.

Sverigedemokraterna har ännu en gång visat att vi är den verkliga oppositionen för en ansvarsfull politik här i Region Östergötland och det arbetet fortsätter. Nästa regionfullmäktigesammanträde äger rum den 15 februari och därför passar vi härmed på att önska alla läsare en riktigt God jul och ett Gott nytt år!