Regionfullmäktige den 27 april | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige den 27 april

Torsdag morgon den 27 april inleddes fullmäktige och Sverigedemokraternas hade bland annat två motioner samt två interpellationer uppe för behandling vid sammanträdet.

Den första Sverigedemokratiska motionen lyfte förslag om att Region Östergötland ska uppmärksamma lokala hälsoentreprenörer. Sverigedemokraterna vill därmed hitta nya forum för att ge utrymme och lyfta de hälsoentreprenörer som verkar i Östergötland, och i sitt arbete, hjälper människor till ett mer hälsosamt leverne.

Förslaget som sådant var att Region Östergötland ska skapa en plattform där politiker, tjänstemän och hälsoinriktade aktörer från näringslivet kan mötas, föra dialog och byta idéer. Vi föreslog likaså att Region Östergötland ska anordna en hälsomässa där småföretagare som på olika sätt arbetar med hälsa ska få redogöra för sin verksamhet och presentera densamma för intresserade invånare och andra intresserade. Sverigedemokraterna yrkade också på att Region Östergötland återkommande skulle utse ”Årets hälsoentreprenör” i Östergötland.

Sverigedemokraterna menar därför att alla dessa förslag värdesätter lokala entreprenörers arbete för en bättre folkhälsa samtidigt som näringslivet stärks.

 

”Vi är övertygade om att det här förslaget även skulle innebära en ökad attraktivitet för entreprenörskap och småföretagande i Östergötland, samtidigt som man lägger tydligare fokus kring preventivt och hälsofrämjande arbete.” Citat från Clara Arandas anförande gällande Sverigedemokraternas motion om att uppmärksamma lokala hälsoentreprenörer. 

 

Trots goda argument för förslaget valde majoriteten att avslå motionen, vilket är beklagligt. Vi menar att man måste våga tänka nytt och större, framförallt när det kommer till folkhälsa, som är ett väldigt komplext område.

Sverigedemokraternas andra motion lyfte förslag om att utöka möjligheten till praktikplatser för unga i Region Östergötland.

Vi vill se mer tydliga åtgärder för att Östergötlands största arbetsgivare på allvar verkar för att fler unga ska få tillgång till kvalitetssäkrade praktikplatser inom vår organisation.

För att få ett arbete är arbetslivserfarenhet ofta ett krav. Därför är det väldigt svårt för många unga att över huvud taget få in en fot på arbetsmarknaden. En praktikplats kan därmed vara första steget till ett framtida arbete, det kan också skapa intresse för bristyrken, exempelvis inom hälso- och sjukvården, där vi idag har problem att rekrytera medarbetare.

Vi hade förhoppningen att den här viktiga motionen kunde vara ett komplement till det arbete som äger rum idag. Då vi som parti anser att Region Östergötlands målsättning ska vara att betydligt fler unga vuxna ska kunna erbjudas praktikplats i Region Östergötland framöver. Dessvärre fick vi inte stöd från något annat parti i den här, väldigt viktiga, frågan.

Sverigedemokraternas första interpellation tog upp den växande problematik med psykisk ohälsa och ökad psykofarmakaanvändning som är ett faktum idag.

I mars månad (2017) kom Bris årsrapport där man också kunde läsa att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar i vårt land. Enligt socialstyrelsens statistik har utskrivningen av antidepressiv medicin ökat med 100 procent till barn samtidigt som den generella ökningen är 21 procent.

I Region Östergötlands bokslutsrapport kunde man likaså läsa att förskrivningen av psykofarmaka till barn även har ökat i Östergötland. Det är något som Sverigedemokraterna ser mycket allvarligt på. Vår uppfattning är att förskrivningen av psykofarmaka till barn ska användas restriktivt och menar likaså att dessa läkemedel aldrig får vara en snabb lösning i de fall vården inte räcker till.

För oss kommer det vara viktigt att politiskt verka för att Region Östergötland utreder nya, lämpliga behandlingsmetoder samtidigt som man tydligt minskar överbehandling av psykofarmaka.

Den andra interpellationen för dagen tog upp tidigare fattat beslut om rökfria sjukhusområden. Interpellationen ställdes med anledning av att beslutet tyvärr inte efterlevs på ett önskvärt sätt och därmed inte är uppfyllt.

Dock kunde vi konstatera att majoriteten arbetar frekvent med att beslutet ska efterlevas och att det som Sverigedemokraterna också efterfrågade, i form andra aktuella åtgärder, kunde besvaras väl, vilket är glädjande.

 

Sverigedemokraterna lämnade även in fyra nya motioner vid sammanträdet, vilka var följande:

Förbättrade friskvårdsmöjligheter – Motionär: Clara Aranda

Informationskampanj för att minska vårdköerna – Motionär: Clara Aranda

Utöka den anropsstyrda trafiken – Motionär: Richard Svensson

Inför riktade enkätundersökningar – Motionär: Richard Svensson

 

Avslutningsvis vill vi informera om att Sverigedemokraterna kommer att presentera sitt tredje budgetförslag för mandatperioden vid sammanträdet som äger rum den 20-21 juni.