Regionfullmäktige den 27 april | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige den 27 april

Onsdagen den 27 april sammanträdde regionfullmäktige. Debatt kring årsredovisningen ägde rum och Sverigedemokraternas gruppledare Clara Aranda lyfte fram synpunkter och tankar kring den förda verksamheten under 2015.
Arbetet kring psykisk ohälsa hos barn och unga har varit en mycket viktig fråga för Sverigedemokraterna i Region Östergötland, ett område som sittande majoritet inte lagt något större fokus på. Clara Aranda lyfte därför, i sitt anförande, fram exempel på satsningar och förbättringsåtgärder som partiet drivit. Sverigedemokraterna har bland annat lyft förslag om att se över möjligheten till att inrätta en jourlinje för stödsamtal med fokus på just barn och unga som befinner sig i riskzonen. Vi har även lyft idén om att ungdomsmottagningar, i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden, tillsammans ska arbeta fram en handlingsplan för att kunna upprätta ett omfattande suicidpreventivt arbete för samtliga verksamheter som kan tänkas ha en viktig roll i arbetet med barn och unga.

En annan fråga som berördes under anförandet var arbetet för att minska antalet kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer vilket är en vanlig orsak till cancerdöd hos kvinnor, globalt sett den näst vanligaste.
Region Östergötland erbjuder idag kostnadsfria gynekologiska cellprovskontroller vilket är positivt. Dock har undersökningar visat att de kvinnor som uteblir från kontrollerna är svåra att nå och man behöver hitta nya vägar för att möta just den här gruppen. Sverigedemokraterna har därför motionerat om att Region Östergötland ska erbjuda kvinnor kostnadsfria HPV-tester, det vill säga självtester som kan användas av kvinnor i hemmiljö. Förslaget innebär kortfattat att de kvinnor som av olika skäl väljer att utebli från kontrollerna inte längre behöver ta sig tid att besöka en mottagning. Istället får de en möjlighet att använda sig av självtest för att kunna upptäcka förstadier till livmoderhalscancer.

Clara Aranda påpekade även att den ekonomi som majoritetens företrädare anser vara god i själva verket är i obalans.

 

Skärmklipp 2016-04-30 16.11.40”Ekonomin är i grunden god sägs det, samtidigt står vi fortfarande inför en oroande utveckling och en ekonomisk obalans inom hälso- och sjukvården, vilket, om rätt åtgärder inte tillämpas, kommer att skaka den grunden.”

 

 

 

 

 

 

 

Sverigedemokraterna debatterade likaså förslag till regional biblioteksplan och debatten fokuserades på hur Region Östergötlands egentliga roll och ansvar bör se ut.

Richard Svensson, ledamot i regionfullmäktige, tog upp kontraproduktiva satsningar på aktiviteter som ska genomföras på andra språk än svenska i så kallat integreringssyfte, så som sagostunder på modersmål och samhällsorientering på modersmål. I den regionala biblioteksplanen föreslog man även rekrytering av bibliotekspersonal med olika språkkompetens.

När biblioteksplanen behandlades i regionstyrelsen lämnade Sverigedemokraterna in en protokollsanteckning där vi bland annat poängterade följande:

”Att kunna göra sig förstådd på svenska i tal och skrift är en avgörande faktor för inkludering och delaktighet i samhället. Därmed är det problematiskt att fokusera på modersmål framför det svenska språket eftersom det snarare försvårar anpassningsmöjligheterna.”

Även Clara Aranda deltog i samma debatt och tydliggjorde Sverigedemokraternas syn på anpassning, inkludering och samhällsansvar.

 

Skärmklipp 2016-04-30 16.15.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid sammanträdet behandlades också Sverigedemokraternas interpellation om felmedicinering som Sonny Persson, ledamot i regionfullmäktige, och Clara Aranda ställt. I interpellationen efterfrågades befintliga rutiner för att motverka förekomsten av felmedicinering. Sverigedemokraterna anser att detta är ett område som man behöver beakta och inte minst utreda tänkbara förbättringsåtgärder, förslagsvis utreda möjligheten att låta kliniska apotekare ingå i vårdteam vilket har visat sig vara studerad och framgångsrik metod.

Avslutningsvis var det ett händelserikt sammanträde med många intressanta debatter och vi ser fram emot att presentera vårt budgetförslag vid nästa sammanträde som äger rum den 21-22 juni.

 

Skärmklipp 2016-04-30 16.18.45