Regionfullmäktige den 4 oktober | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige den 4 oktober

Onsdagen den 4 oktober var det dags för regionfullmäktige att samlas. Tre motioner och en interpellation från Sverigedemokraterna behandlades vid detta sammanträde.

Den första motionen var förslag om att Region Östergötland närmare ska utreda huruvida brukarstyrd inläggning inom psykiatrin kan implementeras i utvalda verksamheter.

Brukarstyrd inläggning har visat sig ha mycket positiva resultat och kan både avlasta akutmottagningar och förbättra omhändertagandet av personer med självskadebeteende, som idag är mycket kritiserat.

Dessvärre valde majoriteten att avslå förslaget, och visar heller inte något intresse för att vara en del i utvecklingen av nya arbetssätt inom psykiatrin. 

”Vi menar att det är dags för Region Östergötland att sluta stå vid sidan av och titta på, vi ska vara en del i det nödvändiga utvecklingsarbetet av den psykiatriska vården. Idag är vi bara försiktiga åskådare.

Låt oss ändra på det!”  – Clara Aranda

 

I den andra motionen som behandlades tog Sverigedemokraterna upp vikten av god dialog med våra medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Den problematik som vi idag ser, med stress och försämrad arbetsmiljö, måste hanteras och mötas med rätt insatser. Vår mening är således att det är just personalen som har de bästa kunskaperna om vilka insatser som kan vara avgörande och bidra till förbättringar. Därför måste politiken börja lyssna till medarbetarna.

Den befintliga dialogen som sker idag sker mellan chefer, politiska företrädare, tjänstemän och fackliga representanter. Sverigedemokraterna föreslog därför ett komplement där Region Östergötland ska inrätta en medarbetardialog under regionstyrelsen, där politiska företrädare kan möta och föra dialog direkt med vårdpersonalen.

Dock valde styrande majoritet och övriga partier att inte stödja förslaget, vilket påvisar en ganska oroväckande ovilja att lyssna och verka för ett betydligt mer förankrat åtgärdsarbete.

 

Den sista motionen som behandlades vid sammanträdet var Sverigedemokraternas motion om att Region Östergötland ska utreda huruvida det är möjligt att införa screening av tjock- och ändtarmscancer. Vilket är en rekommendation från Socialstyrelsen, då det, med screening, går att minska dödligheten av den här typen av cancer med hela 15 procent.

Sverigedemokraterna anser att Region Östergötland bör ta hänsyn till pågående studie och stå redo att agera när resultatet kan analyseras. Vilket motionsförslaget också skulle innebära.

Eftersom förslaget inte fick stöd kommer Sverigedemokraterna följa upp frågan och avvakta ett agerande från majoritetens sida.

Sverigedemokraterna hade likaså en interpellation gällande vårdcentralen i Kisa. Partiets ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Christina Nilsson, poängterade vikten av att översyn av löneläget även bör ske för sjuksköterskorna. Hon påpekade likaså att arbetsmängd och arbetsglädje är viktiga faktorer för att medarbetarna ska trivas.

”Det är förmodligen ett flertal samverkande faktorer som behövs för att få en fungerande vårdcentral och när man läser svaret här låter det faktiskt som vi är på väg framåt vilket känns mycket glädjande.

För oss Kindabor är vårdcentralen viktig så vi kommer att hjälpa till med att hålla frågan levande. Vi hoppas naturligtvis att alla pusselbitar kommer att falla på plats inom rimlig tid.” – Christina Nilsson 

 

Nästa sammanträde äger rum den 21-22 november. Vid dessa sammanträdesdagar ska Sverigedemokraternas förslag på finansplan behandlas och likaså 11 av våra motioner.

Utöver det har tre ytterligare motioner lämnats in för behandling, vilka är följande:

Hästunderstödd terapi – Motionär: Clara Aranda

Stärk det förebyggande arbetet för att motverka hudcancer – Motionär: Clara Aranda

Stärk patientsäkerheten vid liggande sjukvårdstransport – Motionär: Clara Aranda