Regionfullmäktige den 6 oktober | Sverigedemokraterna Östergötland

Regionfullmäktige den 6 oktober

Den 6 oktober var det dags för regionfullmäktige att sammanträda. Under dagen behandlades flertalet motioner inlämnade av Sverigedemokraterna. Först ut var vår motion om utbildningsprogrammet YAM, Youth Aware of Mental Health, vilket är ett program för skolelever i åldern 14-16 år, som utbildas i att hantera och öka medvetenheten om psykisk ohälsa. Programmet har i en studie med 11 000 skolelever i tio EU-länder visat sig vara mycket effektivt och därför ville Sverigedemokraterna i Region Östergötland se att man utreder möjligheten att implementera utbildningsprogrammet på högstadieskolor i Östergötland, som en viktig suicidpreventiv satsning. Tyvärr fick vi inte stöd för det förslaget.

Nästa motion för behandling var Sverigedemokraternas motion om att utveckla det mobila IT-stödet i Region Östergötland. Motionen berörde vikten av att stärka patientsäkerheten genom digitala verktyg. Sverigedemokraterna menar att man inte minst kan möta problematiken med felmedicinering genom applikationer som exempelvis hanterar ordinationer av läkemedel. Vi ser nu en utveckling med journalapplikationer som kan brukas på mobila enheter, som vi menar bör införas inom exempelvis hemsjukvården. Vi kan konstatera att Region Östergötland redan idag gör ett gediget arbete med att applicera nya digitala lösningar i våra verksamheter. Dock ville vi med vårt förslag säkerställa att de föreslagna åtaganden som vi lyfter i vår motion just gällande patientsäkerhet, felmedicinering, arbetsmiljö och effektivisering av befintlig vård mer specifikt ses över.

Skärmklipp 2016-10-09 17.06.25(2)

Tredje motionen berörde även den ett mycket viktigt ämne, livräddningskurser för blivande föräldrar. Sverigedemokraterna i Region Östergötland vill införa livräddningskurser i hjärt- och lungräddning på små barn. Eftersom anatomin tydligt skiljer sig från en vuxen kan rätt kunskap och praktisk erfarenhet vara skillnaden mellan liv och död. Kursen ger likaså föräldrarna ökad trygghet och praktiska verktyg att hantera akuta situationer om de skulle uppstå. I debatten var Clara Aranda tydlig med att Region Östergötland har ett stort ansvar och att det inte duger att avsäga sig det genom att hänvisa till utomstående instanser, vilket majoriteten dessvärre valde att göra.

Glädjande nog fick vi gehör för vår motion om sociala tjänstehundar som regionfullmäktige valde att bifalla. Du kan läsa mer Sverigedemokraternas förslag om sociala tjänstehundar i vården genom att klicka här.

Skärmklipp 2016-10-09 17.05.52

Efter detta var det dags att lägga fokus på kultur och Sverigedemokraternas motion gällande satsningar inom hembygdsrörelsen i Östergötland. Vi föreslog att det ekonomiska stödet  till våra hembygdsföreningar ska stärkas genom riktade resurser. För oss är arbetet med att främja kulturarvet i vårt län ett prioriterat område och vi ser likaså att det finns ett tydligt behov av riktade resurser för att stimulera arbetet med den lokala kulturen i vårt län.

Även nästa motion berörde kulturområdet med förslag om att se över möjligheten att återanvända och få nytta av den konst som vi idag äger. Motionären, Richard Svensson, redogjorde för fördelarna med ett system där vi upprättar en bytes- och utlåningsverksamhet med andra regioner och landsting för att bättre nyttja den konst som exempelvis förvaras på lager. Ett förslag som mottogs väl även om vi inte fick stöd för det i nuläget.

Sedan var det dags att behandla Sverigedemokraternas gruppmotion om arvodering. Orsaken bakom motionen var det faktum att vi ser mycket problematiskt på att man idag kan vara helt frånvarande från sitt uppdrag och samtidigt få fullt arvode utbetalat, med det system som Region Östergötland har idag. Sverigedemokraterna vill därför att arvodeskommittén ser över sina arvodesbestämmelser och tar fram nya riktlinjer för att hantera frånvaro, då vi menar att det inte är försvarbart att skattemedel missbrukas på det här sättet.

Utöver de många motioner som Sverigedemokraterna lämnat in var vi även denna gång tydliga avståndstagare, och yrkade därmed avslag på det återremitterade ärendet gällande framtagen handlingsplan för att implementera CEMR-deklarationen. Vi hade likaså en interpellation gällande Östgötatrafikens externa kommunikation, där vi bland annat underströk vikten av att även de som befinner sig utanför den digitala världen ska tas i beaktande.

 

Nästa regionfullmäktigesammanträde äger rum den 22-23 november och då kommer vi att presentera vår finansplan.