Sammanfattning RF 20/4 2021 | Sverigedemokraterna Östergötland

Sammanfattning RF 20/4 2021

I går var det regionfullmäktiges ordinarie möte. Under nio timmar behandlades ett antal ämnen.

De flesta interpellationer fick dock flyttas till nästkommande möte i juni. Vi i sverigedemokraterna skulle gärna se en bättre planering så att alla ärenden får plats utan stress. Flera ledamöter från sverigedemokraterna hade förberett interpellationer i mycket viktiga frågor, och svar på dessa hade varit bra att ha innan nästa budgetdebatt.

Dock hade vi i Sverigedemokraterna många bra inspel och vi var väl förberedda för att kunna möte koalitionen i debatt. Nedan redogör vi för ett axplock av det vi anförde under mötet.

Richard Svensson tog upp problematiken kring tillgängligheten och hyrläkare. Sedan poängterade Richard Svensson också vilket stort arbete som kvarstår framgent vad gäller kulturutövares svåra situation med färre besökare. Richard tackade vårdpersonalen och övriga som slitit under pandemin.

Göran Hargestam poängterade att de privata utövarna är viktiga och yrkade avslag på Vänsterpartiets motion om att Region Östergötland ska utlysa klimatnödläge.

Chris Dahlqvist debatterade mot Julie Tran angående kollektivtrafiken. Chris Dahlqvist yrkade avslag på motionen gällande avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer. Chris Dahlqvist driver frågan i Linköpings Kommun där den har fått stor uppmärksamhet i debatten. Chris Dahlqvist menar att kommunerna själva får välja om de vill införa detta.

Jan Svensson har skrivit en motion om reklam i kollektivtrafiken, vilken blev väl debatterad. Moderaterna och Kristdemokraterna hade ett tilläggsyrkande som var mycket bra, och gick i samma spår som Jan Svenssons motion. Självklart vitsordade vi Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsyrkande då denna skrivning kompletterar vår motion. Det blev en stor debatt och motionen blev besvarad vilket vi ser som en stor framgång. Jan Svensson har under lång tid arbetat hårt för att övertyga koalitionen om att reklamintäkter behövs för att stärka den ekonomiska situationen för kollektivtrafiken. Speciellt nu när kollektivtrafiken beräknas minska i framtiden.

Christina Nilsson har skrivit en motion om brukarstyrd inläggning som hon föredrog. Motionen tog väl emot och funktionen finns redan i viss mån, vilket gav ett positivt bemötande från mötet. Christina Nilsson är väl insatt i ämnet och gav mycket bra synpunkter. Även detta en stor framgång för Sverigedemokraterna.

När vi summerar gårdagens möte så är det tydligt att Sverigedemokraterna går framåt i regionpolitiken och att vi får större och större inflytande. Detta på grund av allt slit och hårt jobb som vi gör.