Viktig information gällande beslut om parkering för anställda i Region Östergötland | Sverigedemokraterna Östergötland

Viktig information gällande beslut om parkering för anställda i Region Östergötland

Vid regionstyrelsens sammanträde den 31 augusti fattade styrelsen beslut om parkering för anställda. Östgöta Correspondenten och Norrköpings tidningar har dessvärre uteslutit Sverigedemokraterna i sin rapportering gällande detta och bara redogjort för övriga partiers ställningstaganden. Under gårdagen tog undertecknad kontakt med de båda tidningarna, dessvärre utan framgång.

Med anledning av detta vill jag härmed redogöra för hur vi ställt oss i frågan.

Då Skatteverket påpekat att vår personalparkering härmed måste förmånsbeskattas tog regionstyrelsen beslut om fortsatt hantering av parkeringsplatser. En kostnadsfri parkering skulle innebära skattekostnader och ytterligare arbetsgivaravgifter för Region Östergötland. Eftersom det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser för all personal blir det heller inte en förmån som kommer alla till nytta.

Sverigedemokraterna ansåg inte att presenterat beslutsunderlag var fullständigt och yrkade på återremiss. Vi vill se att man utreder alternativ för den personal som inte har möjlighet att ta sig till och från arbetet utan bil. Det vill säga i de fall då kollektivtrafiken inte kan garantera det. Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom ett beslut som kan komma att försämra både inkomst och arbetssituation för personal som inte har möjlighet att förändra sitt resande. Vi vill även se att man tydligt följer upp beslut om att intäkterna ska gå tillbaka till våra anställda, som enligt fattat beslut ska ske genom olika personalvårdsförmåner. För oss är det viktigt att kunna påvisa att beslutet efterlevs på ett eftersträvansvärt sätt.

Därav har vi också reserverat oss mot beslutet.

 

Clara Aranda

Gruppledare i Region Östergötland
Ledamot i regionstyrelsen